Find by tag

enda zvako January

Pawakauya uri mutsva vanhu vakaridza mhururu nemheterwa,kongonya nebhamujaivhi zvikasendekerwa iwe.Munhu wese akatubwida nemufaro achikufarira.Musi wacho wakarara uchipembererwa,vazhinji vakarara vakasvinura.Hapana akafungidzira kuti uzere nekuomera nekunyima kwakadai.lye zvino hapana achada kunzwa nezvako.Watinhongesa svosve nemuromo.lye zvino hapana achada kunzwa nezvako.Chienda zvako usadzokazve nekuti hapana achakuda,watitambudza iwe zvakwana.Enda zvako nekunyima kwako,enda zvako iwe JANUARY

Get nyambo in your inbox!