Find by tag

WhatsApp status dzinopedza simba

Dzimwe whatsapp statuse dzino pedza power:

 • ‪‎Some‬ pple are alive coz its illegal to kill them
 • ‪‎Tohurova‬ isusu nherera, vane vabereki vachiendesa mbeu kumusha
 • ‪‎Nzwisisika‬ zvauri not kuita kunge cabbage panhamo muriwo ...... pamuchato isalad
 • ‎Handichengete‬ godo, handizi cooler box.
 • Some people are like clouds,if they go away its a beautiful day.
 • ‪‎Vanorwadziwa‬ neni miviri iri sei nhasi?
 • ‎Game‬ rachinja shiri yabvuta rhekeni.
 • ‎Muchandinzwira‬ kure seMazoe adilutwa nastepmother.
 • ‎Dai‬ kunyengerera iri subject ndingadai ndine U.
 • ‎Handitarisire‬ kudiwa nemunhu wese coz handisi mari ini!
 • ‎Usavawona‬ kupfeka majuzi nekunopisa ndini ndavapinza chando.
 • ‪‎If‬ u study me u wont graduate.
 • ‪‎I‬ need an accountant to help me count my blessings.
 • ‪‎Uchati‬ wandigona wandigonera sekuwidzira datya mumvura.
 • ‎Ndine‬ manyemwe kunge mwana wesmall house.
 • Hey‬ there! WhatsApp is using me!
 • Vanorwadziwa nesu ana mhofu, ariseyi marwadzo?
 • Some friends are made in China.
 • ‎Gore‬ rino mondionera mudenga se TV yemubhawa.
 • ‪‎Mapostori‬ akazhaka mapurisa vese vakatizira kutraffic.
 • ‎Urikurwadziwa‬ neni? Manje haupore.
 • Usandiitire‬ dzungu seraPharaoh aida kuyambuka gungwa raasina kupatsanura.
 • ‎Uchazoona‬ kukosha kwechikorobho warasa mvura iweka hauteereri!
 • ‪‎Musaite‬ sehuku inoiti iri mhenyu inonzi 'undressed' kana yaundurwa yonzi 'dressed'.
 • Work‬ till your bank account looks like a phone number.
 • Vamwe‬ muchikwidza venyu vabereki BP isu vedu tinokwidza ndege....
 • ‎Ndinoita‬ sevhiri risina mweya handina kana pressure.
 • ‎MTN‬ Muromo Tsemu Nekuseka!
 • ‎Mwari‬ sipo iya yamakanditumira iri kushanda vanhu vaye vari kuwacha.
 • ‪Minding‬ your own business is a full time job, stay employed.
 • Hatitambe tese, kana taimbotamba tese huya utore magaba ako.
 • Pamaitumwa kunodzora mombe ,ini ndaitumwa kunodzora volume.
 • Mawara anenge ejuzi rakadhamba maoko kuda kutangira vatenzi kugeza.
 • Handina monya mberi kwangu, chero ukandivinga wakabvisa shirt uchida kundiratidza SIX PACK ini ndokuratidza CRATE.
 • Kurasa chawakabata nekuda kuombera.
 • Usanyepera kupenga nekuda kukwira kombie mahara, tokurova.
 • Ikaticker yaonekwa. #WhatsApp haina remove.
 • God is really creative, I mean just look at me.
 • Kudya damba raputsirwa pahuyo unorariro verenga nyeredzi.

Get nyambo in your inbox!