Find by tag

Kupera kwa January

Ende zvakaoma! Shuwa here kunyepera kundifarira asi nerweseri uchitaura zvakaipa pamusoro pangu. Munhu wese akungoti akatadza kuronga hupenyu hwake oti ndini ndirikukonzeresa. Ndakakutadzireiko ini?
Hamusirimi maipfatsura muchitenga kunge vanhu vanopenga pa Christmas? Saka zvakuramba kubatana ikozvino makuti ndini. Ndokundijairira kwandisingade ikoko. Kunyarara hakusi kupusa. 
Manje this week ndiri kurova pasi! Mosara nevamunoda. Mozondiona gore ramangwana. Kana ndakudzoka handidi kunzwa muchiti hee nyupwere nyupwere zvisina basa. 

NDINI jANUARY

Get nyambo in your inbox!