Find by tag

Ndaipa tyawo pano

Pne mumwe muchinda aipfuura nemumakuva ekumbare ..paakaona mumwewo munhu akabva afara kuti vachafamdidzana nekuti aitya. akabva kumunhu uye ndaita rake ngatifambei tose because ndangandiri kutya kudarika ndenga

mumwe muchinda uye ndokupindura achiti neniwo pandakange ndichiri mupenyu ndaitya kudarika pano ndenga .

Kuma kuva here kuno?

 • When Zimbabweans have money and minerals they keep it in Switzerland. 
 • When they are sick they go to South Africa or Malaysia. 
 • When buying mansions they visit Dubai or London. 
 • When shopping they go to China or Dubai. 
 • When on holiday they visit South Africa, America or London. 
 • When educating their children they select South Africa, Malaysia, Australia, UK or America. 
 • When praying they go to Lagos or Jerusalem, 

BUT when they die they all want to be BURIED in ZIMBABWE! 
Please could you ask them for me, is ZIMBABWE A CEMETERY?

Rufu rwaComrade Castle

Va Pilsner mutauri mukuru we National Breweries vanokuzivisai nezverufu comrade Castle,comrade Castle vanofungidzirwa kuti vakadhonha kubva pa hwaro hwechitatu hwe deep freezer uko vainge vashanyira shamwari kadzi yavo Black label.

Vanwi vose muri kukokwa kuzoviga gamba iri kumarinda eBohlingers cemetery ne mugovera, mutumbi wa comrade Castle uchatakurwa mangwanani emusi we svondo uchiendwa nawo ku CHIBUKU chapel uko comrade Barrameda vachapa mashoko ekukumikidza mushakabvu comrade castle.

Mutumbi wa comrade Castle uchazotakurwa munguva dze tatu uchiendwa nawo ku Dry Boots cemetry uko uchanovigwa ne mauto uye doctor kachasu vachipa ruremekedzo rwe gamba.Comrade castle vasiya mudzimai Eagle lager nevana vaviri Chateu na Amarula

Ko makamuka rinhi?

 • Helo, helo ndiani?
 • Imi ndimi ani mondibvunza kuti ndiani pafoni yangu?
 • Ndaona number dzako mufon yemurume vangu?
 • Yakanzi ani
 • Abby...
 • Saka mamuchibvunzirei maona zita?
 • Ndokumbirawo usiyane nemurume vangu..
 • Hoo makamuka rinhii?
 • Kubva kupi?
 • Kumakuva,murume venyu akati makafa? Aitondinyengawo ndikamuramba ndichiti handidanane nevanhu vakafirwa manje zvamuri vapenyu ndakutomuda 

Masasi ekupenga - Mabasa embanje paMabvuku

Veduwee vanhu ngavatsvage mabasa uye mbanje dziitwe shoma! Ndiyani akanyora pagedhi remabvuku cemetry kuti anenharo ngaamuke....

Get nyambo in your inbox!