Find by tag

kuja no liver

Mukwasha wekuMalawi akashanyira vanatezvara kwamutoko ..Akange akagara pachivanze natezvara wake nyaya dzakanga dzapera

mukadzi wake ainzi violet ..( ne accent ) zvikanzi baba manakiro anoita vhaireti kanaariwo manakire anoita mai vake , imi neni tiri kuja no liver, handisi kureva rivha yaku flowa ndiri kureva liver yapakati.

Jarzin - Mwana we huku chii

Hanzi kamwe kamudhara kekuLawezi kakasangana na Jarzen man Lazy T, zvikanzi baba maita mhanza yekusangana neni murume wamadhora ndinokukwazisai ne $5,00, kakabva katambira kachibata musoro kachishaya kuti ndoipi iri kujaivhika, kakabva kanzi tine mari yakawanda sitereki mukakwanisa kupindura mibvunzo yese,zvikanzi mubvunzo wekutanga:
"Mwana wehuku anonzi chii?", kamudhara kakabva kadhiniwa zvikanzi:
" mufana unorwara maningi, unandibvunza mwana wankuku ini, enda unobvunza baba wacho jongwe,"

Ndanga ndadya mushonga

Kablaz kaya kekuMalawi kakazoenda kumba kwegero rako rainzi Maggie saka asvika pagate akasangana nababa vaMaggie achibva avakuvabvunza,hanzi ko Maggie aripo? baba vacho vachibva vati kwete, zvikanzi Tete acho aripo, zvikanzi kwete, ko munin'ina acho aripo, dzikati  kwete futi, kachibva kabvunza futi ko amai acho aripo, zvikanzi kwete, kachibva kabata musoro kachijamuka hanzi," manje baba ndanga ndanja mushonga".

Mbavha yechikwama

Mbava yaka tora chikwama chemumwe musekuru weku Malawi. Mbavha yakatanga kumhanya ichitiza sezvo panga pari pachiteshi chemuguta guru. Mbava isati yaenda kure yakaona chikwama chiye chobhururuka chichienda seshiri. Sekuru vanova muridzi wechikwama vakadaidzira vachiti:
"zuva rauchabata shiri iyoyo ndiro rauchafunda kufamba." Mbavha yakatanga kukambaira semucheche.

unodya ku kambani kwako

Mumwe mudhara wechiMalawi akanzi ataurire vanhu parufu kuti food yashota iko ndokuti- 
"Pamusoloi mazibaba, pamusoloi mazimai ali kumoto. Tipeiwo zewe zenyu kuno! Nyaya ilipano ndiyakuti chikafu chashota. Saka zichaitika ndezekuti:
  1. Isu Webheliya tichaja nenyama
  2. Hama zemudhuze mudhuze zichaja nakabichi
  3. Wekule kule, zishamwali, masawhila, muno mose munoja kuzimba zenyu.
  4. Ko driver weZUPCO alipo?
Driver: Ehe ndiripo!!!
Vely good. Unoja kukambani kwako!

Get nyambo in your inbox!