Find by tag

Bhingo, ibvapo!

Tezvara vakange vakagara nemukwasha vachidziya zuva. tezvara ava vakange vaine mbiri yekusura.

Pane imbwa yainzi bhingo yakange yakazvirariwo zvayo. tezvara vabva vati bhuu kusura.mukwasha ndokuti iwe bhingo. saka tezvara vakafunga kuti tsoro yavo haina kubatwa. tezvara vakati bhuu zvakare .mkasha ndokuti iwe bhingo haunzwe here. tezvara vaenderera mberi ndokuti bhuuuuuuu ..

mukwasha akati iwe bhingo ndati ibva apo unomamirwa.

Musalala ku back seat

 Kamwe kamusalala kachimoko kakakwira kombi kachienda kuMabvuku. Kanga kaka pfeka bhandana haikona, kaspaghetti nehipster. Kainhuwirira uku cellars yemari iri mumaoko waona. Maface aingokaaya imwe iya iya yechiboyz.  Kakagara kuback seat kachirova zvako pitza. These 2 guys vakatanga kukati ndeipiko geriza. Unonzani? Ende unoita manje. Hakana kupindura kaingo tarisa vanhu vese mukombi kachiita kunga kari kuona matuzvi Vakaramba  vachingokanetsa kachingoignorewa. Whindi ndiye akazoti, "chiiko kuback seat chanetsa?? Boyz dzakasheedzera kuti, " SHAZ KAMUSALALA AKA
KASURA WAONA,  MANJE KARI KURAMBA KUTIVHURIRAWO WINDOW...."

Get nyambo in your inbox!