Find by tag

ku testa mudzimai

Hanzi mumwe muface akaroora akachata saka aibvunza kuti ndoziva sei kuti mkadzi wangu i virgin.Zvikanzi neumwe, "Unotenga virgin test. Paint ye Black neye Red ne Sando." Zvikanzi ndodii nazvo? Zvikanzi, "Wopenda rimwe jende red rimwe black, wobvisa bhurugwa. Ukanzwa mukadzi akati aaah handisati ndamboona machende akadai worova munhu nesando"

Mazita anoenderana nenguva

Nhai ndibatsireiwo munoriona sei zita iri.... my friend gave birth to a bouncing baby boy saka andibvunza zita reshona rechimanje manje . Ndamuti SANDODZASHE, ririsei?

Tsuro - Mune ma carrots here

Tsuro kakapinda mushop ndokuti "mune macarrots here?" Zvikanzi hatina. Zuva rinotevera kakauya futi kakati: "mune ma carrots here?" 
Zvikanzi "Iwe! Takati hatina mhani! Ukadzoka futi uchiabvunza tinotora sando nechipikiri tokomerera mumusoro mako!"

Zuva retatu ndokubva kauyazve ndokubvunza: "Mune sando here?" Zvikanzi hatina, kakabva kati: "Ko zvipikiri?" Zvikanzi hatina. Ndokubva kati "Ko ma carrots?"

Get nyambo in your inbox!