Find by tag

Mwari vano davira minamato

Pengai kubva ari mudiki aiita munamato kuna Mwari:

 'Ishe wangu ndikakura ndichada kugara ndiri mumota hombe, ndichifamba nevakadzi vakawanda vakachena ini ndiine zibag rakazara mari.

Mwari haana kumurasisa. Akanzwa minamato yake. Izvozvi ndi conductor mubhazi ra Munhenzva.

Wasu wachiita complain kuna God

WASU ACHINAMATA:

Mwari imwimwi diko mune favour.
Ingawani Abraham musharukwa hake akakumbira mupwere imwimwi mukamupa.
Uyuwo onini Jonah wakaitwe swallow ngeshark,digestive system ikaite malfunction kwakuite vomit.
Mukoma Dan akaitwa throw mugomba remahungry lions,imwimwi mukadziite lose appetite.
Iye Moses hatimboreketi bah,akanera mvura ngendonga ichibva yaita separate nepamiddle kuzoti ari Elijah haaaaaaa, kubva mwaite wekusenda kuheaven ngerocket.
Asi inini hangu wasu ndiri kuda pondo basi yekunera Zed imwimwi mwakundiite deny. 

Ngenyi Mwari muchidaro.

vanhu vakabvepi?

Little girl asks her mom, "nhai mhamha, vanhu takabva kupi?"
Mum, "vanhu vakatanga vari makudo. Ndokubva vatanga kushanduka zvishoma kusvika vave vanhu, muchazvidzidza kuchikoro."
The little girl wanted a better elaboration from her father and she asked him. 
"Nhai daddy vanhu vakabva kupi?"
Dad - "Munhu akasikwa namwari. Kwakatanga kusikwa Adam naEve, ndivo vakazobereka vanhu vese". 
Daughter - "ko inga mhamha vati vanhu vakabva kumakudo?"
Dad - "Ini ndakuudza kwakabva family yedu, mhamha vako vakuudza kwakabva family yavo."

Dai kwakatanga kusikwa maChina

Dai mwari vakatanga kusika rudzi rwemaCHINA, chivi chekutanga chisina kumbovapo,  instead yekuti vadye muchero vaidya nyoka yacho,  tingadai tisina nhamo yese iyi!

Itira mwari zvausati wakamboita

Next Sunday when your pastor says itira Mwari wako zvausati wamboita ,grab the offering basket and run away!

Mazita anoenderana nenguva

Nhai ndibatsireiwo munoriona sei zita iri.... my friend gave birth to a bouncing baby boy saka andibvunza zita reshona rechimanje manje . Ndamuti SANDODZASHE, ririsei?

Mwanasikana - Mubvunzo kuvabereki

Mwanasikana oramba kuperekedzwa kundokwira bhazi rechikoro oenda kubhazi ega. Manheru acho monzwa kt bhazi rakabheuka rikauraya vana vese. Pamunoti regai tonotora chitunha chemwana, motomuona achiuya, oti handina kuzoenda ndarara kuboyfreind yangu !! 
Munotenda Mwari here kana kuti boyfriend yake kana kuti modii?

Kutyisa kwe Zim Dollar

Dai vanhu waitya Mwari sezvavanoita Zimdollar , Zimbabwe ingadai iri mberi mberi kwedzimwe nyika.

Sei jongwe richi kukuridza rakatarisa mudenga?

Jongwe akavhunzwa kuti cey uchikukuridza wakatarisa mudenga zvikanzi najongwe ndinenge ndichitenda mwari kuti vakandipa mukadzi asina brugwa

Masasi ekupenga - Mbabvu nehope

*Chikonzero Mwari yaakavatisa murume hope huru paaibvisa rumbabvu kugadzira mukadzi akaona kuti ndikazviita munhu uyu achiona.mangwana ndodzoka asisina kana mbabvu 1 dzose apedza achigadzira vakadzi

Mwana waMwari ndeupi?

Benzi rakapinda mu church rakabata pfuti rikasvika rikati, "Ndiani mwana waMwari ndimuendese kuna baba vake izvozvi?" Hapana munhu akataura kana kudaira. Rakabva radzokorodza zvakare richiridzira pfuti mudenga. "Ndati ndiani mwana wa Mwari muno ndimuendese kudenga kuna Mwari izvozvi?" Vamwe rasta vakabva vasimuka vakanongedzera pastor. Zvikanzi napastor "Iweeee-eeh! Ndisiye zvangu ini ndiri mwana wemuera Soko wepa Murehwa apa! Ndakazoita mwana waMwari riinhi???"

Vanhu vanoda chirungu kudarika chivanhu

  • Ndopaunoona munhu achiramba mvura yemuteuro achida anointed water 
  • Kutoramba kubatsirwa nemuporofita asi achida prophet
  • Hanzi handipfeki shinda dzomunamato asi ndopfeka wrist band
  • Kuti handinamate mufananidzo asi aine chidhori chine mufananidzo waprophet 
  • Kuramba kuyereserwa cooking oil kumasowe achida kunamatirwa anointing oil
  • Munhu kuramba kunzi Mupostori Asi uchizviti Apostle Chakadaro.

Zvasiyanei idzo pentecostal nemapositori?

Munhu waizopedza mbabvu dzose

Chikonzero Mwari akavatisa murume hope huru paaibvisa rumbabvu kugadzira mukadzi akaona kuti ndikazviita munhu uyu achiona.mangwana ndodzoka asisina kana mbabvu 1 dzose apedza achigadzira vakadzi

Kudavira kunoita vechikadzi kana mufundisi ati halleluya

Kana muri muchurch mfundisi akati Hallelluya tusikana tune 10-15 yrs tunoti Amen.

Vanenge vaanetarisiro yekuda kuroorwa vane16-25 pakanzi Hallelluya vanoti a man.

Vanenge vakurisa vasina kana anomboti cc mirayipo pakanzi Hallelluya vanenge vakutiwo any man.

Vanenge vakwegurawo vasisina tarisiro yekuroorwa nokuda kwekushayisisa akamboti cc kubvira vachiri mhandara chaidzo pakanzi Hallelluya vanoti Aaaaaaamenoo.

Tsvangirai wanetsa kudenga

Hanzi chakachaya kudenga uku

Ko iye Morgan wenyu atanga!! Hanzi ari kuti mwari magarisa pachigaro akutanga rimwe bato  rinopikisa Mwari! Shiri ine muriro wayo haiuregi shuwa

Get nyambo in your inbox!