Find by tag

Ma robotsi

panga pane muchinda anga angobva kumusha......so aifamba zvake mutown ndobva aswika parobot yanga irigreen....akabva amira paya ndokuposer achiti aritorwa pikicha asi Robot rakabva rachinja kuita red within the next minute...mukomana ndokutanga kuchema achiti "Ah..iwe urikunditsvukisira ziso nekuti urikuda dollar rangu! Handisi kuda naro ini!"

Anotonakirwa zvake Chipo

Paiva nemumwe mu face akaenda kumusha nechimoko chake kunoona ambuya. Muface uyu aiva nemuzvambu weblambi.Saka rimwe zuva akati achigeza muchinji house blambi ikapoya nepauswa ichienda panze apa tezvara vaiuyawo kuzomama vasiri kuketa kuti mukwasha ari kuvita ndokubva vastepa pablambi .Mukwasha akaridza mhere ,ndokubva tezvara vaketa sichazi ndokurova pasi vakananga kunamaChipo ndokusvikoti maChipo mwana akarooriwa zvake asi ari munhamo .Zvikanzi namaChipo nhamo yekupi ,anotonakirwa zvake Chipo.

Handina kumborara

ndanga ndafa nekurohwa kumusha nenyaya yekabhuru kangu kanonzi matope, rinova ndiro rimwe zita rekudzinza kwedu. 

kabhuru aka kanga kavatira kachidya mumunda masabhuku apo iye sabhuku anga asipo paingova nemudzimai wake chete.Ramangwana racho ainge obvunzwa kuti vainge varara sei. Ivo mai vaya vakati "Aahh ndamborara here namatope kungoisa musora papillow yatovamo , kungodai yapinda , kungoda kutsinzina yapinda , kungodzima kenduru yatovamo handina kurara zvachose Sabhuku vakatozonzwisisa nyaya vatobata demo" !

Ko marara sei Mai John

Mumwe musi ari mangwanani:

Mai Shingi: "Ko marara sei Mai John?"
Mai John: "Ndaizorara sei naiyo yemusoro mutsvuku iyi. Kuti rare yavemo, ndoburitsa. Kashanu chaiko usiku hwatabva uhwu. 

Chokwadi gore rino mombe ichatipedzera magarden iyi..."

Indanet

Message kubva kumusha:

"wakaita hako nemosquito net ikozvino haticharumwi asi tanzwa nekurumwa neinda hameno kuti haugoni kutitumirawo indanet here........."

rest in peace

Kudanana na Village girl ma 1. 
Boy.... "Goodnyt swit, !
Girlfriend..... "ok switheart, rest in peace...."

Mhamha, ndimi makamira...

Murora akagara hake achibika:
Day 1: Mhamha nditambidzeiwo tutsotso ndimi makamira.
Day 2: Mhamha nditambidzeiwo mugoti ndimi makamira.
Day 3: Mhamha zvamuchiri makamira kudoor ndirasireiwo marara ayo panze.
Day 4: Mhamha ndimi makamira panze ibvai mandiigirawo maplates ekupakurira.
Day 5: Vamwene vakazoonekwa nevawakidzani vawo vachikambaira panze vachipinda mumba zvikanzi chii, vakati: "ndikaonekwa chete ndakamira ndotumwa"

Musi wandaka kangamwa bhurugwa tichienda ku svondo

Waiva musi wesvondo apo taigadzirira kuenda kuchurch.Ndakazonzwa mbuya vakusheedzera kuti Gire chibuda tiende, Apa kana kugeza ndakange ndisina,Ndakazofunga kuti ndaizopfura ndichigeza pachirwizi chaive pedyo nemusha.Ndakati sezvo brugwa rangu rainhuwa weti regai ndiriwache rofamba richioma.Takati tichisvika pamusuwo wechurch ndokuona simon achimhanya akananga kwandiri achidana zita rangu ,sezvo aive ane nguva achindipfimba ndakati arikuda kutaura nyaya yake ndokutizira muchurch.Ndakashamisika vanhu vese vachindicheuka vachiseka ndikati hameno, ndakazoti tati garei ndokuzouya usher pandiri zvikanzi "Sisi bvisai brugwa riri mumusoro."

Ndakange ndakanganwa kuti paye patakageza ndakariisa mumusoro kuti rifambe richioma

Mai yekuda makuhwa

Pane amai vaida makuhwa chaizvo nerimwe zuva vakasvika pachibhora pasina munhu ndokuchera mvura yavo vakuenda vakanzwa kuseka pachibhorani vakacheuka vakaona vakamwe vakadzi vari pachibhorani vakabva waita seva gumburwa ndokudonhedza mugomo wemvura ndokudzoka pachibhorani wasvika vakabvunza vamwe vawo kuti waisekei . Zvikanzi totoseka hedu nhamo kunge rugare chibhorani chafa tisati tambo zadza kana mgomo one.

maiguru vapedza kugeza

Mumwe murume aiva bofu akashanyira Mukoma wake ku town, airoja 1 room, ndokuwana mukoma asipo maiguru vachigeza. Akavamirira ndokupedza vakapinda vakamonera tauro ndokukwazisana havo vakabvisa tauro vachitemba kuti babamnn ibofu kwava kuzora mafuta namakumbo vachikotama vakafuratira  bamunini  apa nyaya dzichitsva .Ndokuti mafunga kuzotishanyirawo bamunini.Ivo vakati Hongu ndauya kuzokuudzai kuti ndavakuona ndakazorapwa maziso 

mukoma weku munda

Unenge uchifamba nebby uchirinyenga rakutoda kukubvuma, wobva wasangana netuvana tuma grade 1, kwamwe kobva kati uyu ndiye mukomana anomamira mumunda medu,

Get nyambo in your inbox!