Find by tag

Mbavha yaka hwanda mu mortuary

Pane imwe mbavha yaimhanyiswa nemapurisa. Yakabva yamhanyira mumortuary ikarara paside nezvitunha.Mapurisa vakapinda mumortuary muye ndokutarisa-tarisa asi havana kuiona. Mumwe mupurisa akabva adaidzira kuti "vakafa vese simudzai maoko tione" Mbavha yakabva yasimudza ruoko.

Sei musinga uyi nechingwa?

Wife: Nhai baba mwana zvamave ne 6 months muchishanda kuBakers Inn sei musati mambouyawo nechingwa? 
Husband: Iwe baba vako zvavakashanda 35 years kuDoves vakambouya nechitunha?

Pane muporofita amutsa vanhu ku mortuary kwaRusape

BREAKING NEWS
Pane muporofita amutsa vanhu 2 paRusape mortuary nhasi mangwanani. Thulani Dopito uyo ane makore 30 ekuberekwa amutsa Gilbert Banda 26 na Dorcus Munemo 20 avo vange vakarara nguva dzebasa. Vaviri ava masecurity guards pa mortuary iyi.

Get nyambo in your inbox!