Find by tag

Price controls

Muface akaenda kunoroora he's introducing his delegation...

"Ava ndisekuru vangu, uyu mukoma wangu, kwozoita avo vagere apo mupurisa weprice control..

kuroodza sisi

KUROODZA SISI:
1. Makamupfimbirei - $400
2. Mambopuhwa mvumo nani - $200
3. Vhura muromo wababa - $100
waAmai - $200
waMufundisi - 100
4. Munenge mune mari - $500
5. Ma directwa nani pano - $145
6. Munenge muno supporter ma
Warriors - $1000
7. Dombo wenyu akangwarisa - $800
8.aaah, matsamwa kaimi? - $200
9.mombe dzinotsika - $5000
dzisingatsike - $2000
dzemukaka - $3000
10. Makavhotera Zanu - $10 000.
11.Hamusi veku church kwedu - $300
12.Hamuna ku aina hembe - $100
13.Ma suit enyu anenge emubhero - $500
14.Murikuzevezeranei.mirikutireva mumba medu - $200
15.Laptop yababa ne tablet ramai - $2500
16.Mota yenyu yasiya madhindo patsvairwa nambuya - $100
17.Hamuchasekereri matsamwa futi - $300
18.Madrink amauya nawo hhaasi kupwititika chando - $50
19.Pane atimhoresa nemaoko arikunuhwa fodya - $20
20.Matenga grocery rakawandisa kutiita vanokara - $500

Ndoda ana mai vakafa

Mother: Nhai Joe mwanangu wave nemakore mangani?

Son: Ndaane 35 amai.
Mother : Saka kureva kuti hausati wave
nemskana waunoda kuroora here?

Son : Kwete amai ndinaye.

Mother : Kozvino chakumisa chiiko nhai
mwanangu iyezvino kubasa waporomotwa
tarisa makurire ezimba rino rawa kapiwa raunongogara wega. !

Son : Ndicharoora amai kana nguva yakwana.

Mother : Ndiri amai vako Joe nditaurire
chokwadi kana pane zvinonetsa tione zvekuita ?

Son : Chete amai musikana wangu ndomuda kuti ndiputse chitsidzo naye chekupinda
musvitsa tave ne15 yrs tichidanana hazviite.

Mother : Ah 15yrs saka arikuenda kuchikoro here?

Son : Kwete aakutosevenza asi kuti kubva ndichimu pfimba akati haadi kuroorwa
nemukomana ana amai vapenyu.

Kuroora mazuvano ekushaika kwemagetsi

Nekunetsa kwaita ZESA .....Ukaroora gore rino unonzi toda 6masolar ehumai 5 ma generator anotsika,vhuramuromo 20litres diesel

Ndinga dai ndabuda mujere nhasi

Mukadzi akapinda mukitchen ndokuona murume akagara pachair akatarisa pacalendar misodzi ichierera. zvikanzi: 
Mukadzi: "Ko chii nhai sweety?"
Murume: "Uchiri kuziva here tichiri mkomana nemusikana paya patakabatwa nababa vako, pavakanditi ndisarudze pakati pekukuroora kana kuti ndiende kujeri kwe10years.?"
Mukadzi: "Hoo, ehe ndapaziva. Ko mazvifunga sei izvozvo?"
Murume: "Ndiri kudemba kuti dai ndakangoshingirira, ndingadai ndabuda mujeri nhasi."

Tsamba kuna Tezvara kubva kuMukwasha

Rudo Maone Pry School
P.O.Box 20
Kutsemuratsomo

31 Mbudzi 2015

Kuna Tezvara
Baba shoko renyu ndarinzwa uye randibaya moyo,mari yamareva handina kwandoiwana ndaiti zvimwe ndikarima bindu ndingapunduke dzoke heatwave youraya mbeu.

Ndakati ndinoforera kumugodhi wanikwe ndarama yarambira muvhu.Ndakaita zano ndikajoina Education head count ikati unonyepa basa rakapera ndarovha kuendesa mombe kudhibha.

Apa ndanga ndagaya kuita mupurisa kana musoja wanikwe bonus hakuna apo school fees,loan nezvikwereti hazvizivani.

Pfuma yenyu ichauya kana bonus yangu yauya pasina izvozvo kanganwai zvenyu.

Vakadii vanamainini nambuya,ndangobvunzawo handina kuti vauye kuchristmas nokuti kunowo hakuna chekubata.

Chisarai nefungidziro kuti pazvinodai pamuti munyoro ko wakaoma Kkkkkk zvakaomera mushandirwi ko iwe mushandi funga nezvazvo

Ndini wenyu mukwasha
Baba Fungai

Tongai Pitikoti

Roora - mkwasha asina mari

Tezvara: Gogoi $10, Makandinzwa nani $10, Matekenya ndebvu $120, Vhuramuromo $300. Chimbobvisai iyoyo mkwasha tichazotaura imwe nekufamba kwenguva. 
Mkwasha: Ndafamba ndisina mari baba ndati ndimbonzwa ma price. 
Tezvara: Urikuti kudii nhai Sinyoro?
Mkwasha: Ndati ndauya kuzotora ma price chete mukaona ndati zii moziva kuti maprice akanyanya. 
Tezvara: Wati kudii? Chibuda uende kumba kwako! Ndozvawatiunganidzira pano tichisiya mabasa? buda!! Kamani out! 
Mkwasha: (rambei akati shikiriri kugara akatsikitsira). 
Tezvara: Uchiri wakagarirei ndati buda! 
Mkwasha: handina mari yebhazi

Roora repa whatsapp

With the advancement of technology things are going to change. Very soon there will be no need for people to gather kana munhu achiroorwa. Simply create a group on WhatsApp " Kuroorwa kwaChipo" Admin Tezvara and Munyayi. Pachingo rohwa ma Ecocash transactions. Matekenyandebvu $100. Mukwasha typing...... yawandisa ndine $10. Tezvara typing.......kkkkkkkk ita serious. Ambhuya varamwa. Ambhuya Left.....

Zvihuta - roora

Zvakudiwa pakurora
Mugore rino 2016
1..Vhura muromo -1 chihuta
2..makandinzwa nani – 6zvihuta
3..kunonga kwemusikana 3crates mazai ezvihuta plus 20zvihuta
4..damage -100zvihuta
5..rusambo-1000 zvihuta plus 20 table eggs ezvihuta
6. Danga -1500 zvihuta

Chihera - musoro wemba

Chihera achirairwa natete avekunoroorwa
Tete: Zvauriwe Chihera uzive kuti murume ndiye musoro wemba 
Chihera: kana iye ari  musoro ini ndiri bhareta

kana usina bubvisa pfuma unoenda kudenga here?

Isaac: Munhu akafa asina kuroora (kubvisa pfuma) anoenda here kudenga?
Mike: Achiendepi iye akambotadza kuenda kwaatezvara.

ma bond notes anenge network

Chinzwa vasikana vaye manje:

"Kana pane anoda kundiroora, ngaato manya manya izvozvi! Zvekuzo roorwa nema bond unotoshaya value kikiki. Apa marii yacho inoshanda kugumira paborder kunge network"

Roorwai nguva ichiripo

Vasikana  roorwai nguva ichiripo nokut hachisi chikafu choga chinotengwa munhu achitarisa expiring date....Ngwarira kuexpire uchiti ukudya mafaro iwe uchipera value kunge chihuta .

masasi ekupenga - kuroora kwaro

Vamwe venyu pano matomirira Jah Prayzah kuti aimbe "kuroora kwaro gamba" ndokuti muzoroora...

Get nyambo in your inbox!