Find by tag

Ndiri kutengesawo matemo

Pane mumwe mukadzi aishinhwa kana murume wake aenda kubasa . Aidanana neimwe boyfriend yakanga yakasimba moto chaiwo. Vemanext door vakazotaurira muridzi wemukadzi kuti kana musipo pane rume rinouya kuzorakasha mukadzi wenyu.

Nehasha shasha yakati ndichamubata chete .Saka nerimwe zuva yakadzoka kubasa makuseni
kuti izoona kuti how far. Akasvikira panext door ndokubva audzwa kuit zimuchinda riya rakange riri mushishi rekuridza mukadzi wake. Akabva akumbira demo ,akasviko vhura door ,asi harina kuvhurika akabva atanga ku noka. 

Rume riya rakabva ravhura door richotovhara zipi richichururuka dikita zvakaoma, rikati: "tingakubatsireyi neyi". Shasha nekuona masimbiro emuchinda uyu akabva ati: " sorry for disturbing ndiri kutengesawo demo ". Rume riya ndokuti: "Hatina mari", ndokubva ravhara door .

Joo apedza vakadzi vevanhu

Manje Kira akabva kubasa kwake Buruwayo achimboshanyira vadzimai kupfanyas. Akaburukira patownship akagotanga kunwa hwahwa negen'a romuraini make. Gen'a  rikagotanga kumusasa kuti madzimai ese ari muraiini make apera kukwirwa naJoo.
Asvika kumba vadzimai vakamugamuchira samazuva ose. 

Iye aingofunga nyaya iya but apa achingofungawo kuti kuda wake ndiye akasara kukwirwa naJoo. Akagoti kuna Vadzimai:
"Ko ndanzwa kuti Joo apedza kukwira vakadzi vavanhu muraini kusiya kwomumwe chete
Vadzimai: "MMmm ungava ani iyeye wakasara aa Pamwe
ndimai Mary."

Matsotsi emu harare anetsa

mwe shasha kuHarare uku yaive nebabes so manje. But babes yakange yakaroorwa time-time, so it happened kuti on one of the days yakabatikidzwa iri muden neHusband yegero, so he had to rush out without his pants and shoes, just the shirt.

Upon getting home, knowing his wife would need an explanation, he cooked one. "..mai bhoi ndarohwa nematsotsi, ndabirwa trousers neboots.." Shasha felt better payakanwza wife
ichiti, 
"...umm veduwe, inga matsosti anetsa muno.., (pause) ..., kubva vapfekedza victim yavo condom?"

Amai vafa

Rimwe zuva murume akadzoka kubasa achifemereka. akaona mukadzi vake achakarara ndokusvikoti " mai mwana amai vafa kumusha." Mukadzi haana kuita hanya nazvo, ndokumuka hake, kutsvaira mumba, kwave kuzoenda
kosaloon kunogadzitwa musoro. Apedza akatenga macabbage  2, loaf rechingwa,paketi yesugar kwave kuisa mupepaper bag. Akadzoka kumba ndokubika sadza vakadya ndokuzoti kumureme ndapedza kugadzirira ngatichiendai. Vakapinda mumotor ngokufamba. 

Chakazoshamisa mukadzi ndechekuti
akaona motor yakananga kumusha kwake iye ndokubvunza kuti "ko iwe amai vafa ndevapi?" zvikanzi nemurume ndimai vako iwe. Mukadzi akashamba akati asi une utsinye vadii kundiudza kare kuti ndevangu. Ndingadai ndisina kupedza mari pa make up uye ndatenga zvinhu zvakavanda. saka chitodzosa motor tidzokere kumbare ndinotenga zvimwe.

Yangu yamira

Murume nemukadzi vakasangana pasina mumwe munhu zvake. Murume ave kupfuura asina kumbotaura chinhu nemukadzi uyu, zvakashamisa mukadzi kuti chirudzii.

Mukadzi akati hazviite kuti murume apfuure asina kumbotaura neni. akati regai ndimutaudze ini Akati: "Nhai mukwasha ko dzimbori nguvaiko?"
Murume, sezvo watch yanga isisa shande akangoti, "A a a
amai yangu yamira". Mukadzi uya kwavekuti zvakanakai mukwasha.

Vave kuparadzana murumewo kwave kuti : "Ko imi amai munobva kupi?" 
Mukadzi kwave kungoti: "Aa kwangu kwaZvimba mukwasha"

Murume wangu auya

Then there was this couple in bed at night, Madamu vakabva vavhumuka.
"MURUME WANGU AUYA, MURUME WANGU AUYA KANI!!!!!!!!!!

 Husband ichinzwa izvi yakabva yajamba from bed ikabuda mumba ichimhanya isina kupfeka. 

Payakasvika pagate ndipo payakarealizer kuti iri padheni payo.

Shingi aiva mubarber achigerwa zvake ndokubva awona mumwe mukadzi akanaka chaizvo achitsvaira mubarber mubarber umu.
Tonde: ende sisi makanaka
Mukadzi: maita basa
Tonde: do you mind if i take you out after work
Mukadzi: but i am married
Tonde: you can tell your husband kuti unenge wanonoka kupedza basa
Mukadzi: ok muudzei mega ndiyei arikukugerai

Wife and Hubby watching soccer

Wife and hubby watching soccer:

Wife: sweetie ko uyo akapfekerei zvakasiyana nezvevamwe?
Hubby: Ndi keeper anogara pagedhi. 

After 5 min,
Wife: Ko keeper uya zvaava kumhanya mukati, asiya ghedhi nani?
Hubby: Uyu ndi refree, haasi keeper.
Wife: Saka refree anoita basa rei?
Hubby: Ndiye ano controller game.

After 10 min,

Wife: Ko refree uya zvaamira paraini futi?
Hubby: Uyu ndi assistant refree kana kuti linesman.
Wife: Asi arikuda kusabhura refree ari mukati?
Hubby: No, anoshandira paline ipapo.

After 30 seconds,
Wife: Saka mureza waasimudza uwo iflag yekunyika ipi?
Hubby: Nhai Mwari ndaparei nhasi? Uku team yangu irikurohwa....uku ndirikubvunzwa zvisina maturo...!!

Askana siyanai nemurume wangu

Private caller - Hello am l speaking to Anita?
Anita - Yes
Private caller - Askana siyanayi nezvekufonerana nemurume wangu handiti!!!
Anita -Ndanga ndatya ndafunga kuti muchati ndirege kurara naye.Kana zvakadaro iribho. gudnight

Akapusa ndiyani

Professor vachitukana nemukadzi wavo;
Prof: hauna kufunda ndosaka wakapusa nekuzungaira. 
Wife: akazungaira nekupusa ini newe ndiani,ndiri nani ndakaroorwa naprofessor, ko iwe wakaroora mukadzi asina kana grade 7.

Handi nhuwi ini

Mukadzi anga arimu court achibvunzwa kuti atsanangure munhu anga amubata chibharo sezvo ma suspects ese aivemo airamba. Mukadzi ndokuti 'munhu wacho anga arimupfupi, anemhanza, anonhuwa...........' Achiripakati pekutsanangura pakabva panzwika izwi richiti.."pfutseke handinhuwe ini"

Ucha chatawo rini

Pese pandaienda kumichato yeshamwari dzangu vamwe ana mai vemumaraini vaingonditi ''Ko iwe ucha chatawo rinhi vamwe vari kungochata?''

Izvi zvaindirwadza chose, zvaka zopera pandaiti ndakasangana nawo panhamo ndovadzunzawo kuti: "Ko imi muchafawo rinhi wamwe venyu varikungoenda''

Private number hello...

Takagara mukombie fon yevamwe blaz yorira, ndobva vakumbira kuti driver adzikise volume...kombie yese vanhu ziiii. Blaz: Private number....Hallooo????, eish!!! "handisikunzwa chinhu",(ndobva aisa fon paloud speaker). Caller: (Shouts) "Ndati Wadyirei polony yemwana?"

6 Reasons Dzakanakira Doro Kudarika Mukadzi

6 Reasons Dzakanakira Doro Kudarika Mukadzi

 1. ukatenga doro unokwanisa kudaidza hama neshamwari kuti huyai tinwe doro randatenga asi pane madzimai panonetsa hapadaidzanwe kunyange munin'ina wako chaiye;
 2. ukatengadoro unovhura wega hakuna munhu anozofamba achitaura kuti doro rina Banda ndini ndakarivhura mukadzi wako unonzwa mumwe achiti takabvaneko
 3. ukatenga doro kana risingaite unokwanisa kurichinja wopihwa rimwe bt kana ari mukadzi ma1;
 4. doro rakafanana harina kuti ndere kunzvimbo ipi asi unonzwa vamwe vachiti machawa akapenga;
 5. doro unorinwa kubva musi wa 1january kusvika musiwa 31 december bt mukadzi rimwe zuva anenge akaneta mamwe mazuva anenge ariku.........
 6. pagaro pedoro pakanyorwa kuti alcohol may be harzadas to health unonwa uchitoziva kuti ndinofa bt pagaro remadzimai hapana kunyorwa unotozo yeuka wakufa

the devil is a liar parufu

Mukadzi akanzi ape speech parufu rwe murume wake...akati...the devil is a LIAR !! Vanhu vese vakati AMEN !...akati...Satan atora murume wangu... BUT HE IS A LIAR MHANI. vanhu...vakati AMEN....
akati ..IN THE NAME OF JESUS,,,MANGWANA CHAIYE NDINENGE NDANE MUMWE....vanhu vakati ziiii

Murwere wekuda mazai

Zvinoita munhu kana arwara akomana zvakaoma. 
Vamwe mai vakaenda koona
murume wavo ainge arwara muchipatara. Vakamuigira mazai akakafraiwa
zvakanzi nemurume wacho: "handisikuda akafraiwa dai mauya
neakaboiliswa".
Mangwana mukadzi uya ndokuuya neakaboiliswa zvakanzi "aiwa
dai mauya neakafraiwa ".
Ava mangwana acho mukadzi uya ndokuuya
neakafraiwa neakaboiliswa zvakanzi nemurume wacho: "aiwa, amafraya aya dai
ariwo amaboirisa aya akaboiler dai ariwo amafraya".

kuri kurehwa imi mai tembi

Amai tembi na Baba tembi vakaenda kwachiremba mai tembi ndokuitwa
operation zvakanzi nachiremba operation yamaitwa iyi zvotoreva kuti
muchaita 2 weeks pasina bonde .
Zvakanzi na mai tembi, "mazvinzwa ka baba
tembi"!
Zvakanzi nababa tembi "hongu ndazvinzwa but apa doctor arikureva
imimi mai tembi."

zanu pf - vote of no confidence

Ndiri worried zvisingaite, ndawana mukadzi nevana vachitaurira pasi pasi. Pandangopinda vanyarara, ndiri kufunga vanga vachitaura zve Vote of no Confidence on me. Kana kupinda mutoilet chaimo ndiri kutya kuvasiya vega.Ndoitawo sei vanhuwe?

kutsvaka expiry date

WIFE: Kwakanaka here swity?   
HUSBAND:: Ko indava mai mfana ?
WIFE : Wabvira makuseni wakabata  marriage certificate iroro indava...?  
HUSBAND: Ndiri kutsvaga pane Expiry Date !!!!

driver dzora volume

Vamwe mai mukombi vakafonerwa vakati driver ndinokumbirawo udzikise volume yeradio yako. Driver akadzikisa volume vanhu vese mukombi vakanyarara. Mai vaye vakaisawo foni yavo pa loud vakati: "Hallo baba vaChipo matiiko?" zvikanzi  nemurume: "Ndati sei wasiya usina kurasa weti yako irimubucket?"

kana maroorana zvino pinduruka

VASATI VAROORANA:
# John.... Ndikuona seuri kunonoka
# Mary.... Urikuda kuti ndiende?
# John.... Usafunge izvozvo
# Mary .... unondida here?
‪#John.... Zvakanyanya
‪#Mary.... wakambo danana nemumwe munhu here tiri tese?
#John.... kwete.
#Mary.... Uchagara neni nguva dzose here?
#John.... Nguva dzose ndikawana mukana
#Mary.... Uchandirova here?
#John.... kwete!
#Mary.... Ndovimba newe here?
#John.... Yeah!
#Mary.... mudiwa wangu....


VAZOROORANA: Verengai muchibva kuzasi kuenda kumusoro!!

hure iri rasiyana nemamwe

Man going kuBhawa nemukadzi wake kunotandara vachimwa murume ndokuenda kutoilet mukadzi asara rimwe hure ndokuti utange wapiwa mari murume iyeye haabhadhari uye haadi condom mukadzi ndokungoti hoo ndokuuya vamwe two futi vachitaura same statement murume achingopinda kubva kutoilet akawana mukadzi atotsamwa ndokusvikonzi hande tonopedzerana tave kumba vachongonopinda muTax mukadzi ayingopenga dzamara tax driver ati hure raurinaro nhasi rinopenga rasiyana nemamwe aunosimbouya nawo.

mapurisa kwaMacheso

Umwe mukadzi akafonera mapurisa kuti: "murume wangu aenda neGirlfriend saka ndave
kutevera kwavaenda. Ndine pfuti zvekuti ndikavawana ndiri kushudha vose" 
MaPurisa akabvunza kuti vaenda kupi? Mudzimai uya akati; "Vaenda kuBand kwaMacheso kuVITO" 

Mapurisa akabva atora mota ndokumhanya kuti vatangire mai vaya kusvika. Mupurisa akasviko bvutira Macheso Mic ndodaidzira achiti,"
"KANA MUINE MURUME WEMUNHU ARIMUNO NEGIRLFRIEND MUKADZI WAKO ARI KUPINDA MUNO IZVOZVI ANE PFUTI YEKUSHUDHA IWE NEGIRLFRIEND YAKO MOSE" 

Hanzi door rakaita duku varume vose vachitiza kusanganisira naiye Macheso wacho.

Ndipe hembe ndiwache

Bopoto mumba:

Murume - ndaneta newe enda umbonogara kutuma hure twakakuzvara.
Mukadzi- Gonai ktaura dadie
Murume - haaa haubatsire better uende kutudumba twenyu.
Mukadzi - Ungabva wadaro vaberek vangu .
Murume - Rongedza twako izvezvi..........
(Phone ringing)
Mukadzi anodaira phone iri pa loud...
Mukadzi pa phone: "Hello baba."
Tezvara- wakadii mwanangu?
Mwana - Ndrinan baba.
Tezvara - Ndaisa $1000 mu accnt mako $500 shandsai mumba imwe yasara mogovana ne mukwasha wangu awane yedoro.
Mwana - maita basa baba bye.
Mukadzi - Wati ndirongedze hembe dzangu ndiite sei?
Murume - Ndati rongedza hembe dzako ndiwache.

Dzimba dzakaoma vakomana

Dzimba dzakaoma vakomana! Ndakazviwanira zvangu babie rangu raive steady ndikati regai ndiroore hangu.

Takabva taita kamwana kedu. Sezvo mari yainetsa mukadzi akati otsvaga basa tibatsirane. Pasina nguva ndakanzwa mukadzi oti awana basa pane imwe lodge. 

Zvakadaro takabva tatama kubva pamba yevabereki tave kuno lodger kweduwo sezvo mari yakanga yave kubatana manje.

Problem yakazouya pandakati regai ndirovere chipikiri chekuisa picture frame.Aaa ndakatambura coz madziro ainge akaoma iwayo.Ndipo pandakaona kuti Dzimba dzakaoma. 

Chinoz- hauna kundibata

Chinoz akamuka pakati pehusiku ndokutanga kuseka, mukadzi wake akapepuka ndokubvunza kuti ko urikusekei pakati pehusiku hwakadai ? Chinoz akati. Aaaa ndarota wandibata ne girlfriend yangu yekumufakose saka ndirikuseka kuti hauna kundibata ndanga ndichirota.

Chakachaya kuCourt

Imwe couple ndokuuya ku High Court for a dirvoce:
Judge: Hamuchadanani zvachose chose hre?
Man: Hongu mambo.
Woman: Chokwadi changamire.
Judge: Mune vana vangani?
Woman: Three.
Judge: How do u want the children shared.
Panoita runyararo, votanga kukakavadzana
murume nemkadzi. After some 30 mins they come
back.
Vose: Give us time, taakunoita mumwe mwana,
then we share equally, kkkkk

Haipereri ipapo. After nine months, the woman
gave birth to twins kkkkkkkkkk

mukadzi wangu uchaita sei ndafa?

Murume:ko kana ndikafa unoita sei?
Mukadzi: Ndoroorwa nemumwe murume
Murume:ko pfuma yangu unoita sei nayo?
Mukadzi:ndodya nemurume anenge andiroora
nekuti anenge achitichengeta nevana
Murume:Ko suit nehembe dzangu unodii nadzo
Mukadzi:Ndodzitengesa
Murume:nemhaka yei?
Mukadz:nekuti mupfupi haadzikwane.

mama vabuda neka radio

Husband : Babes uripi ?
Wife : Im home 
Husband : Kunyepa ita on radio
Wife : Radio on shhhhhh
Next day the same thing until one day Zesa raenda murume ndokuti let me surprise my wife wanikwe kumba kune mwana ari ega.
Baba : Iwe amai varipi
Mwana : Hameno vangobuda vakabata ka radio makuseni

Advantages enhamo dzedu mu Zimbabwe

Advantages enhamo dzedu muZIM:
Umwe mukadzi akabata murume wake aine small house. Akatsamwa akaenda kumba kumba ndokusvikogadzika poto yake yemafuta pastove afunga zvekudira murume mafuta anopisa. Akagara hake achimirira murume kuti auye mafuta achisanopisa. Murume achingopinda mukadzi akabva angoti poto iya bidzu ndokudira murume wake. Murume akashaya kuti ko mukadzi akuita sei. Mukadzi ndipo paakazoona kuti kwanga kusina magetsi....

Aunty Rhoda - kuonda

Dear Aunyt Rhoda:
Ndirikuda kuonda asi zvirikuramba. Ndaedza kudya maHealthy Foods, nekujogger asi zvirikuramba. Please help.                                                            

Reply from Aunt:
Tora phone yemurume wako uende kuwhatsapp messages. Unoswera waonda!

Sei musinga uyi nechingwa?

Wife: Nhai baba mwana zvamave ne 6 months muchishanda kuBakers Inn sei musati mambouyawo nechingwa? 
Husband: Iwe baba vako zvavakashanda 35 years kuDoves vakambouya nechitunha?

huya tiverenge mari

Murume: Huya kuno
Mukadzi: Kunei
Murume: ita zvandataura bvisa bhurugwa
Mukadzi: Ndabvisa
Murume: Chiuya pano pamubhedha
Mukadzi: Ndauya
Murume: Chindibatsirawo kuwerenga mari
Mukadzi: Saka bhurungwa rangu ndabvisirei
Murume: Ungazondibira mari yangu uchiisa mubhurugwa

Zvakutoda bonde

Pakaita bongozozo paCopacabana. Mumwe mukadzi akatenga cascade pane umwe murume zvikanzii, "Ah mukwasha, drink renyu harisi kutonhora wani?" Murume akati zvakutoda Bonde amai. Mukadzi akapopota zvakatyisa achiti ungada bonde neni iwe? Murume uya akazoti, "Kwete amai, Bonde ndiforomani wangu."

Chinoz - Mudare

Judge - Va Chinotimba sei makarova mukadzi wenyu ne chair ?
Chinoz - Aaah ndakatadza kusimudza table

Tsivo - sahwira akandirega ndichi chata newe

Wife: Nhai baba Choklate, madini kuyambira shamwari yenyu iri kuchata next week kuti mukadzi waari kuchata naye haaite, ihure, huchapa futi ane makuhwa!
Husband : Ndinomuudzirei? Its a pay back time! Iye akandiregera ndichichata newe wani

Sisi vebasa pa whatsapp profile picture

Amai vakachinja profile pic kubvisa yababa kwakuisa ya pastor. 
Baba: ko chave chii zve pa pro pic?
Amai: ndawona kuti pastor vanotinamatira misi nenguva mazuva ose saka ndati ndivaisei paprof pic apa..
Baba ndokuti zvakanaka. Baba vachibva vachinjawo ndokuisa remusikana webasa (house girl). Amai vachinodai pa App yababa wanikwe pa prof pic pave na sisi. 
Amai: zvaita sei chii chandirikuona ichi?
Baba: ndawona kuti sisi vanotiira zvose, kubika, kuwacha zvese nekuchengeta vana isu tirikubasa. ndawona zvirinani ndimbovaisa paprofile pic pangu

Uri mwana here iwe

Mukadzi akabvunza murume wake kuti iwe why usingade kunditengera ma sweet. murume akati uri mwana here

Tese tiri varidzi

Hanzi siyana nemukadzi wemuridzi. Asiri muridzi ndiani? Kungoti maridziro, kwekuridzira nechekuridzisa ndozvakasiyana asi tese tiri varidzi

Nguva yekutenda pa Radio Zimbabwe

Radio Zimbabwe. Nguva yekutenda. 

D.J - Hello paRadio Zimbabwe.
Caller - Hello. Ndirikuda kutendawo. 
D.J - Taurai henyu nyaya yenyu. 
Caller - Ndawanikidzwa namadam ndiine girlfriend inogara musame line nesu. Vabva vamhanya kumba kwakunoisa 2l yecooking oil pastove. Ndichingopinda padoor vabva vandidira poto yese yemafuta, wanike Handina kutsva. Madam vabva varangarira kuti hakuna magetsi. Saka ndoda kungotendawo VEZESA nebasa ravo guru ravari kuita rekudzima magetsi. Rambai makadaro.

Mukadzi asinga shandi anonzi chii

Hanzi vakadzi vanogara pamba (vasinga shandi) vanonzi D.C.C. zvichireva:
Daddy Chakati Chapera!!

Murume achitengera mukadzi wake Bra

Ko yemazamu iyi pakazopinda vamwe blaz muBotique ndokuti "Ndirikudawo bra yaMadam vangu. Asi handizivi kuti vanopfeka size ipi. I just want to surprise her" Zvikanzi naShop owner. "Hazvinetse, ane mazamu anenge maPaw paw here?" zvikanzi "Kwete, maPaw paw akurisa" zvikanzi "ko maOrange?" zvikanzi "kwete, maOrange akurisa zvakare." zvikanzi "semazai?" Zvikanzi "exactly, semazai, but ari maFried".

Ndiyani anokuti 'Beautiful' pakati peusiku iyeye?

Veduwe zviri mudzimba zvakaoma. Mukadzi nemurume vakarara fon yemukadzi iri pacharge. Time yava around 0000hrs murume akamuka anzwa fon yemukadzi ichirira kamwe kasound. Paakaitarisa akamutsa mukadzi. Murume ndokut kumukadzi wake;" Ndianiko anokutumira message yekuti BEAUTIFUL pakati peusiku kudai"? Mukadzi akabva apindura murume wake nehasha zvikanzi,"Kana musingachaoni endai mundoparwa maziso baba, pakanzi BEAUTIFUL here apa kana kut pakanzi BATTERY FULL?"

Mai Chisamba - Kujairira basa kwakaoma

Mai Chisamba vachitaura nemurume wavo:

Hubby:  My love, I love you with all my heart!

Mai Chisamba: Eheee ndizvozvo varoverei maoko. Mafungiro avowo!!!

Mushonga wekutyiwa nezvinhu zvose

Umwe murume akaenda kun'anga akati asekuru ndipei mushonga wekutyiwa nezvinhu zvose.Asekuru vakagadzira mushonga vakamupa.Murume akati achisvika kumba akaona huku kiti nembwa dzichitiza akati ndazviona,paakapinda mumba mukadzi akabva atiza,murume akaenda zve kun'anga kuti aiudze kuti kwete mudzimai,n'anga payakamuona yakabva yatiza kkkkkkk

Maruva pa Valentines

Zvakanzi na pastor ku church: 
"You should know your wife's favourite flowers this valentine!" 
Chinoz dzichibva dza zevezera kuna madam vadzo dzichiti:
 "Handiti yako iSelfraising Flour ka!!

Baba vamwa mushonga weshiri

Akawana murume wake akati rapata kurara pasi pemuti,kufema achifemera kurekure. Parutivi pake paine empty bhodhoro reEagle. Hoyo mukadzi mhere kwetsu, hanzi vanhuwee huyai mundionerewo murume wangu anwa mushonga weshiri!
Potai muchimwira kumba vakadzi vazive doro

Kutemhera vamwe mango mumuti

Hubby: ko zvawanga usingadaire phone wanga uchiitei?         
Wife: ndanga ndiri mumuti ndichitemera shamwari dzenyu dzekubasa mango
Hubby: aaaaaah!! ivo vanga vari pai?
Wife: vari pasi vachinhonga.
Hubby: iwe aah shit dai usina kukwira hauone kuti vanga vachida kukuonerera brugwa rako here?
Wife: ndazviziva ndosaka ndaribvisa brugwa racho ndatokwira ndisina.

Ungazondibira mari yangu

Murume: huyakuno
mukadzi: kuzodii?
Murume: itazvanda taura
mukadzi: ndauya
murume: bvisa bhurugwa
mukadzi: ndabvisa
murume: chiuya pano pamubhedha 
mkadzi: ndauya 
murume: ndibatsire kuverenga mari yangu iyi
mkadzi: saka ndozvandabvisira bhurugwa rangu
murume: ehe ungangondibira imwe uchiisa mubhurugwa.

Usandinetse ndakuda kurara

Wife: Perfume yemukadzi yamuri kunhuwa maitorepi
Husband: Ndagumwa naamai vandanga ndakagara navo mukombi
Wife: Ko Lipstick iri pamuromo maiwanepi?
Husband: Ndaiwana kuna amai Julie pandanga ndichivakorokotedza
kupasa kwavakaita ku night school
Wife: Koma used condom ari muhomwe
Husband:Siyana neni ndakuda kurara
Wife: But hazvisi fair isu tikashandisa hatimbouya nawo kumba
Husband: Watiii?
Wife: Usandinetse ndakuda kurara

Chinoz - Ko hamusi kunzwa chando here?

Wife : ko nhai baba mwana nechando chiriko ichi apa hamuna juzi, hamusi kutonhorwa here??   
Chinoz: uuuhmm I think ndatova ne problem yenzeve.handisi kunzwa chando

Munyama uri kumbobvepi

Murume: mai mwana hanty paya pandakarwara nemakumbo wanga uineni
Mukadzi: hongu baba
Murume: paya pandakadzingwa basa kwandaishanda wanga uripo
Mukadzi: ichokwadi daddy
Murume: pandakatsikwa nemota waingova neni
Mukadzi: ehe ishuwa darling
Murume: munhamo nematambudziko ese wanga uripo
Mukadzi: its true my luv (about to cry nerudo)
Murume: saka ndaona kuti pese pandakatambura waingova neni so: CHISIYANA NENI NDIWE UNONDIPA MUNYAMA!!!

Uri kuchemei pa recipe?

A cheating wife recieved a massage from a boyfriend saying ''Its over....!'' 
Murume ndokubvunza achiti: ''What are you reading sweetie?'' 
Mukadzi ndokuti: ''A recipe from mai Tanaka''
Murume: ''Saka uri kuchemei?'' 
Mukadzi: ''Ndavakuverenga part yekucheka onion ''

Tsamba kuna Tete

Dear Aunty Rhoda :

ndaitawo
dambudziko.

Mukadzi wangu anorara
akapfeka hovhorosi. Pamwe bomber
jacket, pamwe swimsuit , pamwe
track suit. Nezuro akarara ne
overcoat mukati aine skin tight.
Ndodiiwo? 
Mhinduro:
Dear Muzukuru, Ukwane iwe wanzwa.
Tenga magumbeze nxaa. Tibvire apo

Mabasa edoro

Baba:Nhai mai mwana,ko mutoilet maisa light re automatic?
Amai: nemhaka yei madaro baba?
Baba: ndikungomuka ndovhura door light roto lighter,ndovhara rodzima.
Amai: Nhai imi matanga futi system yenyu yekuwetera muFiriji kana madhakwa

Mukadzi oreurura zvitadzo kumurume

Mukadzi airwara serious akati regai ndiudze murume wangu zvandakatadza ndisati ndafa,    

Mukadzi : daddy ndakufa  ini          
Murume :  usadaro swty ahufe mwari vanewe        
Mukadzi : sorry honey nezvandakaita ndaikubira mari ndichinopa boyfriend yangu pluz Tadiwa ahasi mwana wako ndiwe boyfriend              
Murume : ndaizviziva ndosaka ndakuisira poison!

Kurumidza kusvipa!

Mumwe muface aifamba nemukadzi wake, vachibva vaona musikana akanakisa. Muchinda akabva amedzera mate mukadzi wake akazviona zvikanzi.."Kurumidza kusvipa!"

Mubedha wakambo rarwa neumwe mukadzi

Asi vakadzi vakapusa unotonzwa vachizvikudza hanzi handirari pamubhedha wakamborarwa nemumwe mkadzi hee handishandisi midziyo yakamboshandiswa nemumwe mkadzi kkkk ko nhengo yababa yacho munodi kuiramba cz yakamboshandiswa nemumwe mkadzi

Unoita sei kana tikabata lotto

Hubby asks wife:
"Unoita sei ukanzwa kuti ndahwinha lotto?"
Wife: "Ndinotora half yacho ndokutiza."
Hubby: "Ndagona 3 numbers saka ndahwinha $27. Tora $13:50 yako urove pasi."

Ndatonzi ukasimuka hokoyo!

Pastor akapa announcement muchurch kuti murume wese anotongwa nemukadzi ngaauye kumberi,varume vakaita mudungwe kuenda kumberi kukasara kwakagara murume mumwe, Zvinova zvakashamisa pastor. Vakabva vati chitipawo solution kudambudziko ratinaro pano nokuti ndiwe usina problem. The man replied, 'ndatonzi ukasimuka hokoyo'! 

Rudo here kuti vanhu vageze vose

Ukanzwa murume achidaidza mudzimai kuti vageze vose everytime usafunga kuti rudo rwakanyanyisa. Kwete bodo, kutya kuti foni inosara ikavhurwa kana kufonerwa nesmallhouse 

Munhu haana chakanaka!

Maitiro evanhu vanegodo 

 1. Nice car - achaita accident pluz inodya fuel mota yacho 
 2. Rich family - vane chikwambo 
 3. Loving husband - akadyiswa
 4. Gain weight - ma ARV arikumubvuma wena 
 5. Loose weight - arikurwara chakamubata 
 6. Good marriage - havambopedza gore varivese
 7. Promotion at work - anodanana na Manager
 8. Look good - akwereta hembe
 9. Mukadzi akageza - anoda varume inzenza
 10. Build a nice house - achafa akaisiya
 11. Start a new project - hazvina kwazvinosvika.

Saka munhu woita zvipi?

vanhu rume vaka ngwarawawo

Musadheerere varume zviri mudzimba umu!
Shumba akadzoka kumba pakati pehusiku apa madam BP yakakwira..
Shumba: Mai kim ndivhurirewo door.
Mai kim: Handidi enda kwawanga uri. Inguvai idzodzi?
Shumba: Saka ndakuzvikanda hangu muswimming pool ndife.
Mai kim: Ifa i dont care. Shumba anotora zidombo okanda muswiming pool....juuubwiiiii.
wife panics and rushes out straight kuswimming pool. Shumba opinda mumba okiya door .
Mai kim: Ba kim nhai vhurai door.
Shumba: Wait ndichambofonera hama dzako nedzangu uvaudze kwaurikubva this time wakapfeka pant nebra.

vakadzi vava kuwanza makeup

Ikozvino varume vanoto fanirwa kufamba nema dish ne sipo,  akaona mukadzi waada oti gezai kumeso asikana tizivane...

Kuitira kuti asazo ita heart attack the next time he sees her..

dai hangu ndiri bepa nhau

Murume aigara achiverenga newspaper nguva dzese.

Mukadzi: aaa dai ndiri newspaper
Murume: sei wadaro?
Mukadzi: nekuti waigara wakangondibata
Murume: neniwo ndaishuwira kuti dai waiva newspaper
Mukadzi: sei wadaro
Murume: nekuti ndaiti ndikakuverenga nhasi ndobva ndarasa mangwana ndotenga rimwe.

Ndapotsa ndabatwa ndichi dongorera

But mfesi wangu Joromia akadyiswa zvakaipa nemukadzi wake.
 Ndakamudza kuti amanye kumba kwake madam vake vapinza chikomba.Kwakudzoka kubhawa achifemereka kwakuti "Ma1, ndapotswa ndabatwa ndichivadongorera!"

Masasi ekupenga: madam vakango nyarara

Madam vangu vakangonyarara handisikuziva kuti vambobata fon yangu here kana kuti vari kurwara 

kuyamwa zamu ra amai nere girlfriend

Unoita makore maviri uchiyamwa zamu ramai nhasi ukutadza kuvatengera 2 kg ye sugar chaiyo?

Asi girlfriend kungoyamwa zamu risingabude mukaka wotosiya Tablet (Samsung)

Tisadaro varume

Usada kundifadza nenhema

Wife: Handichadi hangu, ndakuenda kumba kwedu, Sara hako uchandifunga rimwe zuva, mangwana chaiye ndiri kuenda
Hubby: Handidi munhu anoda kundifadza nenhema.

kubva mu Valentines yava Cyclone

Vakadzi vaya vatanga!
Hanzi babie urikunditengera chii pa cyclone!!!!!!

masasi ekupenga: nyama kana kuti mince

Bhaibheri rinoti murume nemukadzi vachava nyama imwe. Saka kana iwe wasangana nevakadzi hobho ichiri nyama here or mince

Masasi ekupenga: ko ukawana vaendawo?

Unotonzwa mukadzi achiti handinyengereri ndinoenda kwaAmai vangu, ko ukasvika Amai vako vaenda kwaAmai vavo unoita sei?

ndofira munhu wehuchi

Ndasongana nevamwe mai vachitengesa huchi $3 kagaba . Ndatenga 1 chete asi semunhu anga achida hwakawanda ndabva ndati ndipei phone dzenyu kuitira kuti ndawana mari ndovafonera. Ndadzisaver mufoni kuti Honey . Nditori muchipatara so muviri wose wagochwa ... 

mudzimai simbe asi shasha pane zvimwe

Ukaroora mukadzi wako ane usimbe  asi ari shasha pabonde, hama dzinoedza kupopota dzichikuudza zveusimbe hwake. Vamwe vanoti murambe, vamwe vanoti chino nechino asi iwe kuti uvaudze kuti ishasha pabonde zvinogumira parurimi. Unoguma wongoti " kungoti chete hamumuzivi!"

Kuwudzana mashoko erudo

Madzimai EkuChurch Paruwadzano..

Pastor: Makapedzisira riini kuudza varume venyu kuti "ndinokuda"
Madzmai: Nezuro b4 bed, nhasi kuseni ndaakubuda, manheru, haa daily etc.
Pastor: Shuwa shuwa here madzmai?
Madzimai: Shuwa pamberi paMwari!!!!
Pastor: Ok.Torai mafon enyu.Mumwe nemumwe ngaasende msge yekuti "Ndinokuda" kumurume wake.

Vese vakasender.

Pastor: Chichinjanai mafon enyu makagarisana kudaro.Vese vakachinjana.
Pastor: Mumwe nemumwe achaverenga mhinduro ichauya pafon yaainayo iyoyo ngatitererei tichinzwa.
Mhinduro dzakatanga kunaya kubva kuvarume vemadzimai eruwadzano. Imi woye:

 1. Asi warasika ??
 2. Aaa ndiyani wangu uyu??
 3. Aa muri kurota here??
 4. Zvaitasei??
 5. What do u mean??
 6. Asi urikuda mari??
 7. Usade kundinzwa wanzwa!'
 8. Asi waroveresa mota yangu kanhi ?
 9. To hell wanzwa!!
 10. Ndiwo majokes andisingadeee!!
 11. Mesge ngaidzokere kumuridzi wayo iyo!!
 12. Uchafa nekurohwa nhasi, pfambi yemunhu, uchandiudza hako manheru kuti message iyo ndeyani?
Garai muchiudzana mashoko erudo veduweee .

masasi ekupenga - alarm

Wakambopa mukadzi phone, otsvaga oshaya mhosva. After 30mins, obva ati: "alarm iyi makaiisa muchida kuenda kupi?"

whatsapp - ndatambwa nyowani na madam

My wife zvaandiita nhasi atora foni yangu ndobva adhirita nhamba dzaTrish. Semunhu akanzwa kuti ndodanana naTrish nefriend yake abva asevha nhamba dzake kuti Trish. Ndiri kubasa ndaona message yakanzi dia ndiisire airtime ye$10 ndobva ndatumira ndichifunga kuti ndiTrish. Ndave kumba ndazoisa txt kuna Trish ndichiti zvaita here zvikanzi ndifonere izvezvi.  Pandabuda panze kuti ndifone ndokutonzwa madam vachidaira varimukicheni vachiti, "Huyai mudye sadza raibva." 

Ndodii ndichitori panze izvezvi

Women's Day

Happy womans day to ladies who wear shoesize 5 zvichidzika.Vamwe vese ngatimirirei Fathers Day

ndatambwa nyowani na madam

kkk ko yandazotambwawo na madam kuno uku nhai kkk

Tanga tigere hedu mu sitting so my fon was charging mu kitchen. She was eating and typing. I then heard my phone beeping a text message from the kitchen where it was charging. l went to check, kkk kunodai wanei ndi madam and the message was saying, huya nemunyu. kkkk

masasi ekupenga - kurota hope

Ndarota ndiri mombe mukadzi we shamwari yangu ari huswa. Zvinorevei nhai

hondo ye gogo

Kuno kune hondo..mukadzi wemu next door abva kumusha akawana mumba mune gogo👠👠..murume arikuti anodzishandisa kuchinja globe sezvo ari mupfupi💡😆😆🤪

Get nyambo in your inbox!