Find by tag

Mzee mu toilet

Our very own vice pres Muzenda went to the Americas for the first time and needed
to relieve himself so he was shown where the loo was.On entering he saw a reflection of himself on the mirror and said "sorry ndanga ndichifunga kuti hamuna munhu".

Siya zvinhu zvangu

Kwanzi mumwe mukomana aifamba- famba zvake musango kumusha kwake kuLupane saka akafunga kuti regai ndimbotsauka ndimbochonjomara ndichizvibatsira( aida kuoffloader pasuru), apedza achibva asimuka avakuenda.

Saka ati fambei zvishoma akacheuka achitarisa kwaabva ndokuwana mumwe munhu arikutotora zvaanga asiya ipapo achiisa muplastic bag, mukomana uyu akadzoka achimanya kunge imbwa shanu kuzorwisana nemunhu uya kwanzi siya zvinhu zvangu.

Handibudi panze husiku

Mhofela ne shamwari yake vakanga vakagara pamoto vachimwa havo ngoto (7 days). Mbuya va Mhofela vakanga votsumwaira vari pamoto zvikanzi:
Mhofela: mbuya chiendai munorara muchawira mumoto.
Mbuya: Ndakamirira chi-5Litre changu chamuri kunwira doro. Ndochemba yangu handirari ndisinayo. Handidi zvekubuda buda panze husiku!!!!

kuda zvinhu - ma instructions emu chimbuzi

Zvimwe zvinhu zvinonyorwa mumapublic toilets zvinopedza power, ndakapinda pane imwe public toilet pamarket , ndakat ndichingovhara door ndiri mukati ndakaona rakanyorwa kunzi "LOOK UP" ndakabva ndatarisa mudenga ndikaona makanz "LOOK TO THE LEFT" ndakabva ndatarisa kuruboshwe ndikaona kwakanzi " LOOK TO THE RIGHT" ndakatarisa kurudyi wanikwe kwakanyorwa kunzi " LOOK BEHIND" ndiri kuti rega ndione kuti kumashure kwakanzi kudii ,hezvo wanike ndiko kwanga kuine mashura anga akanyorwa kunzi " ZVINO UCHAMAMA NGUVAI ZVAUNODA NYAYA KUDAI !!"

Get nyambo in your inbox!