Find by tag

Zvidzidzo - homework ya july

Nhasi ndiri kukupai homework. Nditumirei mhinduro pamibvunzo inotevera.
1. Ko munhu anokwanisa kuchema here kana ari pasi pemvura?

2. Ko hove dzinombonzwawo nyota here?

3. Ko sei shiri dzisingadonhi padzinenge dzakarara mumuti?

4. Ko sei imba ichinzi building asi iyo yakapera kuvakwa kare?

5. Ko pavanoti chikafu chembwa chitsva uye chava kunaka zvakawedzerwa, ndiani anenge achiravira?

6. Kuudza munhu kuti ndinokuda hausi mubvunzo asi sei vanhu vachitarisira mhinduro?

7. Ko sei glue risinganamiri mugaba raro?

8. Kana muchiti mari haimeri mumiti, Ko sei mabank aine mabranches?

9. Ko sei tichiwana nzvimbo dzekupaka mota pamabhawa asi mutemo usingabvumiri kuti munhu achaire mota akanwa doro?

10. Ko sei mvura inopisa ichidzima moto asi paraffin inotonhora ichiutungidza?

Gore rezvi dzidzo - homework

Mwana adzokazve nehomework iyi ndiyo mivhunzo ycho ini ndazvikonewa saka ndauya kwauri:

Q1: rurimi rwenhunzi rune colour yerudzii

Q2: tsvina yemombe inonzi ndove koyemosquito inonzi chii?

Q3: mwana weinda anonzi chii?

Q4: nditaurire kuti average weight yenyuchi ichangoberekwa ichii?

Q5: tsikidzi hadzi inonzi chii nechingezi?

Q6: munhu anoba anonzi mbavha, ko anobirwa wacho anonzi kudii?

Munamato wekuvhara Gore ra 2015

Munamato wekuvhara Gore

Mwari Baba tinokutendai nekuchengeta mwana wenyu arikuverenga izvi. Chimutungamirai muna 2016 pasina chinomutambudza. Baba ndinokumbira mwana uyu mugore ra2016 kuti:

 1. Ngaasiyewo kunwa majolly juice azive kunewo 100% fruit juice
 2. Asaite tea yekupisira asi azivewo ricoffy
 3. Muvharirei nzira yekumupedzanhamo (bhero) azivewo kuti kwaEdgars neJet kune mbatya
 4. Mota yake ngaisevhiswewo kuAmtec, Croco or Toyota Baba kwete pasi pemuti
 5. Muziviseiwo kunaka kwemameat balls, beef,chicken, bream nekuti machunks haisi nyama uye beans handiwo wega usawi
 6. Ndakumbira baba muradzikeiwo pafantasi yemubhedha arote hope dzeumambo kwete pabonde
 7. Ngaazive Baba mabasa emba imwe naimwe (bedroom, kitchen, dining,lounge) kwete kuti arare mukitchen kunge cup
 8. Muwaniseiwo 5 rand yekugara paseat ye kombi kwete kujairira kugara pakadoma
 9. Murairidzeiwo nzira yekuchechi baba kwete yekumakuhwa
 10. Nonewo musuwo wekwaSpar, Ok kwete kumashop emaChina kana maNigeria.
 11. Ndinokumbirisa baba dzosaiwo zviuno zvevanakomana wechidiki panzvimbo kwete kuti bhurukwa rosungirwa kumabvi.
 12. Neiwaya Baba zita renyu rigokudzwa nekasingaperi asizve
 13. Chiitaiwo kuti azive kunaka kwekuverenga mabook kwete kuswerera iyoyi Watsapp zvaarikuita. 

Gore rezvidzidzo - kkkkk zvinorevei

Mushure mokuona mawandiro ari kuita ma "kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk"
Mukutaurirana kurikuitwa takazoitazve imwe ongororo isu ve Gore rezvidzidzo (GR) kuti ma "kkkkkkk" anoreveiko. Tikazowana mhinduro inoti kkkkkkkkkkkkk zvinoreva kuti: 
"Kanyaya, kako, kekunyepa, kauri, Kuda, kundiudza, kanoda, kana, kuine, kanguva, kekutambisa, kuitira, kuti, kanyatso, kangwa, kasinga, kurumidzirwi, kuitira, kaibve, kose, kasazo, konzeresa, kana, konzwikwa, kuvanhu, kwese, kwese, kwakanozosvika, kofamba, kega"

Get nyambo in your inbox!