Find by tag

Mbavha yechikwama

Mbava yaka tora chikwama chemumwe musekuru weku Malawi. Mbavha yakatanga kumhanya ichitiza sezvo panga pari pachiteshi chemuguta guru. Mbava isati yaenda kure yakaona chikwama chiye chobhururuka chichienda seshiri. Sekuru vanova muridzi wechikwama vakadaidzira vachiti:
"zuva rauchabata shiri iyoyo ndiro rauchafunda kufamba." Mbavha yakatanga kukambaira semucheche.

Ndichapa sekuru mukaka wako

Mdhara Serebhu ari mubhazi achibva kubasa akuenda kumba kwake kuWaterfalls akagara paside pemukadzi arikuyamwisa mwana wake apa mwana arikuramba kuyamwa. Mai vaye vanotyisidzira mwana wavo vachiti, ''ukaramba kuyamwa ndichapa hangu sekuru ava mukaka wako'', Bhazi ratifambe fambe vava paroundabout mwana uye achingoramba kuyamwa mai vaye vanopamha zvakare kuti, ''yamwa iwe ndisati ndapa sekuru awa'' , ipapo Mdhara Serebhu anotarisa kuna mai vaye obva ati , ''ambuya rongai zvinhu zvenyu ka1 kana muchindipa ingondipai izvozvi zamhu racho ndiyamwe, hangu mabvira kudhara muchingoti muchandipa zvino ndakangogara muno apa ndanga ndichifanira kuburukira paZindoga'

Shoko rekuti Gonyeti rakabvepi?

Ko shoko rekuti "Gonyeti", Sekuru vako vainzwa murungu wavo achibvunza nechirungu kuti "Has the lorry GONE YET" vakafunga kuti lorry ndiyo yainzi GONYETI. 

Magetsi akaenda ndiri kuchigayo

Chinzwa zvakazokonzerwa nekunetsa kwemagetsi:

Sekuru: Nhai Morgan ko zvawaita mazuva matatu usina kudzoka kuchigayo?
Morgan: Magetsi anga achinetsa
Sekuru: Saka wazogaisa here magaroni maviri andakakupa?
Morgan: Kwete magetsi haana kudzoka.
Sekuru: Saka chibage chiripi?
Morgan: Chakapera ndicho chandaikanga maputi ndakamirira magetsi

Get nyambo in your inbox!