Find by tag

Michero gumi

Vamwe varume vakanga vasvibirwa vari parwendo, vakazosvika pamusha waMambo ndoku kumbira pokuvata.

Mambo aiva nevanasikana vake vaiva mbonga (ma virgin). Akaudza machinda aya kuti vaikwanisa kuvata havo, asi vaisafanira kubata vana vake.

Machinda aya akazoita musikanzwa ndokukwira vana vaMambo. Mambo paakazvinzwa mangwana acho, aka rwadziwa ndoku shevedza machinda kudare.

Machinda aya akabatwa nemhosva ndokunzi semutongo wavo umwe neumwe wavo aifanira kuenda kunotsvaka michero gumi (10) mudondo. Vakanzi zve, vaisa fanira kuseka pa dare raMambo. Ainge aseka ari padare aizo gurwa musoro.

Muchinda wekutanga akandouya ne nyii dzake 10, jinda raMambo ndokutora nyii dziya ndokutanga kupakira kushure kwemuchinda.

Gare gare, muchinda wepiri akauya ne tsubvu dzake 10, ndo kupakirwa tsubvu dziya shure.

Muchinda wetatu akanonoka kudzoka, zvekuti vanhu vakanga vototi watiza.
Kwava kunovira, muchinda we nyii newe tsvubvu vakatanga kuseka vachiridza chikweee.

Vakabvunzwa kuti vaisekei, vakatadza kutaura nekuseka. Vanhu vakazoona muchinda wetatu achiuya akatakura magaka eminzwa.

Get nyambo in your inbox!