Find by tag

Mukadzi asinga shandi anonzi chii

Hanzi vakadzi vanogara pamba (vasinga shandi) vanonzi D.C.C. zvichireva:
Daddy Chakati Chapera!!

Mhamha, ndimi makamira...

Murora akagara hake achibika:
Day 1: Mhamha nditambidzeiwo tutsotso ndimi makamira.
Day 2: Mhamha nditambidzeiwo mugoti ndimi makamira.
Day 3: Mhamha zvamuchiri makamira kudoor ndirasireiwo marara ayo panze.
Day 4: Mhamha ndimi makamira panze ibvai mandiigirawo maplates ekupakurira.
Day 5: Vamwene vakazoonekwa nevawakidzani vawo vachikambaira panze vachipinda mumba zvikanzi chii, vakati: "ndikaonekwa chete ndakamira ndotumwa"

Amai ndiigireiwo mvura

Son: Amai ndiigireiwo mvura
Mother: Iwe simuka apo undotora wega ndinokurova
Son: Pamunouya kuzondirova ibvai mauya nemvura

mudzimai simbe asi shasha pane zvimwe

Ukaroora mukadzi wako ane usimbe  asi ari shasha pabonde, hama dzinoedza kupopota dzichikuudza zveusimbe hwake. Vamwe vanoti murambe, vamwe vanoti chino nechino asi iwe kuti uvaudze kuti ishasha pabonde zvinogumira parurimi. Unoguma wongoti " kungoti chete hamumuzivi!"

Get nyambo in your inbox!