Find by tag

Ndidzokorore here? Makwikwi eNzou

Vamwe baba vaifarira zvekutamba njuga, rimwe zuva vakaverenga mupepanhau maive makashambadzwa nzou yaiitiswa competition.
Zvainzi kwaidiwa munhu anokwanisa kuita kuti nzou iyoyo icheme. Paihwinwa mari ine chitsama. Mudhara akagaya munyati, ndokuenda kumakwikwi aya. 
Mudhara uya akasvika akaona vanhu vakawanda vachizama nzira dzose asi nzou isingacheme. mdhara Akaongorora nzou iya akaona iri hadzi akati hazvinetse, akabva akumbira kuti vanhu vese vamupe mkana ndokuupihwa. Akabva anyahwaira ndokuenda kushure kwayo achibva aita zvekutunga nemusoro uchibva wanyura munhengo yesikarudzi yenzou iya. Ipapo ipapo nzou yakanzwikwa kuchema yarwadziwa ukuwo mdhara musoro wakuramba kubuda, vanhu vakatozoita bishi kumukakata kuti abude ndokumumhanyisa kuchipatara sezvo ainge akomoka nekushaya mweya wekufema asi akanga atohwina. 
Zvino, after 2 days mdhara uya akaonazve mubepanhau nzou imwecheteyo yadzoka zvekare mucompetition asi this time kwaidiwa munhu anoita kuti nzou iyi igutsurire musoro yobva yazoudzungudza zvekare. 
Mudhara akafunga mari ndokumhanya kumakwikwi aya zvekare. Akasvika kuya ndokuona vanhu vari mushishi kukakatana nemusoro wenzou aasi isingabvume zvavaida. Akakumbira mukana vanhu vakambomuseka vachiti aifunga kuti angabudirire here sezvaakamboita pakutanga.
Zvisinei vakamupa mkana, mdhara akangoenda kumberi kwenzou kwakuizevezera munzeve achiti:
"Uchiri kundiziva?"
 Nzou yakagutsurira musoro mdara ndokuti:
"Ndokudzokorora zvandakambokuita futi?"
Nzou yakabva yadzungudza musoro vanhu vose vakaombera maoko mudhara akabva atohwina!

Get nyambo in your inbox!