Find by tag

Blaz agere pagomo

Vamwe blaz heard that there was a competition ye >>>>> hombe. Muface, akafunga
zvokumbofamba achienda kun'anga. N'anga yakakudza blambi yake kuti aimonere
musana wese, akabva afunga zvekunanga kucompetition. Zvino arikufamba zvake
achizvidhonza nokuti aifunga kuti ndini wacho wavaitsvaga, akasangana ne
mumwe ainge aine yake mubhara achibva kwainge kune ma competitions.

Achishamisika muface akabvunza kuti nei, akanga arikudzoka and yet akanga
aine yake yainge iri mubhara.

Muface uyu akabva angodzungudza musoro wake wake ndokuti, "Urikuona muface
akagara apo uyo?", ndokupindurwa achinzi ehe. Akaenderera achiti "uyo
anenge akagara pagomo apo?", ndokupindurwa chinzi ehe. Akenderera achiti,
"HARISI GOMO IRO, AKAGARA PANE YAKE"

Ndidzokorore here? Makwikwi eNzou

Vamwe baba vaifarira zvekutamba njuga, rimwe zuva vakaverenga mupepanhau maive makashambadzwa nzou yaiitiswa competition.
Zvainzi kwaidiwa munhu anokwanisa kuita kuti nzou iyoyo icheme. Paihwinwa mari ine chitsama. Mudhara akagaya munyati, ndokuenda kumakwikwi aya. 
Mudhara uya akasvika akaona vanhu vakawanda vachizama nzira dzose asi nzou isingacheme. mdhara Akaongorora nzou iya akaona iri hadzi akati hazvinetse, akabva akumbira kuti vanhu vese vamupe mkana ndokuupihwa. Akabva anyahwaira ndokuenda kushure kwayo achibva aita zvekutunga nemusoro uchibva wanyura munhengo yesikarudzi yenzou iya. Ipapo ipapo nzou yakanzwikwa kuchema yarwadziwa ukuwo mdhara musoro wakuramba kubuda, vanhu vakatozoita bishi kumukakata kuti abude ndokumumhanyisa kuchipatara sezvo ainge akomoka nekushaya mweya wekufema asi akanga atohwina. 
Zvino, after 2 days mdhara uya akaonazve mubepanhau nzou imwecheteyo yadzoka zvekare mucompetition asi this time kwaidiwa munhu anoita kuti nzou iyi igutsurire musoro yobva yazoudzungudza zvekare. 
Mudhara akafunga mari ndokumhanya kumakwikwi aya zvekare. Akasvika kuya ndokuona vanhu vari mushishi kukakatana nemusoro wenzou aasi isingabvume zvavaida. Akakumbira mukana vanhu vakambomuseka vachiti aifunga kuti angabudirire here sezvaakamboita pakutanga.
Zvisinei vakamupa mkana, mdhara akangoenda kumberi kwenzou kwakuizevezera munzeve achiti:
"Uchiri kundiziva?"
 Nzou yakagutsurira musoro mdara ndokuti:
"Ndokudzokorora zvandakambokuita futi?"
Nzou yakabva yadzungudza musoro vanhu vose vakaombera maoko mudhara akabva atohwina!

Get nyambo in your inbox!