Find by tag

Zvinotaurika pa muchato

Zvinhu zvaunonzwa zvichitaurwa pamuchato wema Zimbo:
 1. Muchato wacho ndewe nzara nzara
 2. Iye angachate atonenhumbu
 3.  (madzimai eruwadzano)...Kutotinyima chikafu tirisu tachibika,handeyi asikana vachasuka mapreti vega
 4.  (mfundisi mumbombera) Nhayi ndirikuoneka kuti ndadhakwa,handiti  ndichaita munamato wekuvhara.
 5. Vaperekedzi kutodada ungati ndivo vachata 
 6. Hanzvadzi yemukadzi wacho inenge iri kurwara.
 7. Dai tanonoka kusvika taishaya food
 8. Gown racho rakakundwa kunaka neramai Sorobhi
 9.  Hanzvadzi dzemurume wacho dzine bapu
 10. Takazodakwa because tisu taitoronga machapu acho.
 11. Kokagero kaya kemasteps kakazofamba sei?Kaindida zvakaipa.
 12. Ndiri kutaimira kagero ako kari kuita masteps
 13. Isisu kuChurch service hatisvike - tongozobaya kufunction kumachapu
 14. Food iri bho yese inenge iri kungoenda ku High table
 15. Muzukuru wangu uyu.Hawumuketi here?
 16. Ihama dzangu but dzinodada..
 17. Rice ravo rakatsva
 18. Mukadzi wacho akawanza makeup
 19. Nyama yakaiswa soda iyi
 20. The bride is a slut, we've all had her!
 21. Voetsek wenyu, maspeech eyi nawo?
 22. Voetsek vawo, ma "steps", ma "steps" kuti zvigoita sei? > 4.
 23. Ko, hanzi beer rapera here? 
 24. Zvekufeeder hama dzavo first ndozvadii?
 25. I forgot my invitation at home.
 26. The bride and I are very closely related. Uchiri kuziva Mukadzi waSekuru vaTete vemudzimai wangu, vaye vakaroorwa naBusinessman uye wekwaZvimba? Right. Mukoma vavo ivavoka, ndiye mwana wavo uyu!
 27. Boys, I think the beer's finished, ngatishayikeyi!
 28. Ende vanhu vachamaker ava, ma presents so!
 29. Varikunyeba kuti beer rapera, ndaudzwa kuti rakazara mudeep  freeze!
 30. How can she wear that dress with those shoes?
 31. Vanga vachitoshaina muBenz iye. Mota yekuhire! Dai iri yavo better!
 32. Nhai, pane anombovaziva varikuchata vacho?
 33. Beer so, inini vachatozo nditandanisa chete kuti ndibve pano!
 34. Let's go, but ngatitoreyi ma"takeaway" beer first!

Ucha chatawo rini

Pese pandaienda kumichato yeshamwari dzangu vamwe ana mai vemumaraini vaingonditi ''Ko iwe ucha chatawo rinhi vamwe vari kungochata?''

Izvi zvaindirwadza chose, zvaka zopera pandaiti ndakasangana nawo panhamo ndovadzunzawo kuti: "Ko imi muchafawo rinhi wamwe venyu varikungoenda''

Tsivo - sahwira akandirega ndichi chata newe

Wife: Nhai baba Choklate, madini kuyambira shamwari yenyu iri kuchata next week kuti mukadzi waari kuchata naye haaite, ihure, huchapa futi ane makuhwa!
Husband : Ndinomuudzirei? Its a pay back time! Iye akandiregera ndichichata newe wani

Zebra nokunaka kwaro rinogara musango...

Zebra nokunaka kwaro rinogara musango. But donkey nokushata kwaro rogara pamusha mudanga. Its not about beauty, Its about character.
Ma yellowbone muchadya ma likes pa Facebook, the dark ones vachichata every Saturday.

masasi ekupenga - function

HAPANA CHINOBHOWA SEKUNYEBERWA PAFUNCTION KUNZI WADYA

Get nyambo in your inbox!