Find by tag

Hondo yamasoja nama nurse muna 2016

MaNurse awuya kuipa! In return for late salary payments, varikuti Masoja, ZRP, ZPS musauya kuzvipatara kuzotora ma ARV, kwanzi muchamwa ma bullets

Maticha haazivi zvaanoda!

Mateacher makanzi pfekai mauniform mukaramba. Hezvo nhasi hurumende yoti irikutanga kubhadhara mauniformed forces imi mochema. Saka munodei chaizvo?

vasikana musasvora ma teacher

Askana musashore munhu kana asati aane mari muchiti moda vakomana vane mari. Rimwe gore umwe muskana akaramba Robert Gabriel Mugabe achiti ma teacher haana mari, nanhasi paanonzwa sirene yemotorcade anozvirova mbama.

Masasi ekupenga - zvitunha hazvi biwi

Taikuudzai zivai maCompany ekushandira....isu vekuNYARADZO Hapana kana 1 akauya kuzo loota 

Yambiro kune vari ku diaspora

Of phone calls from ALL numbers starting with +263. They are Zimbabweans looking for help, unofa nekukumbirwa hameno hako

Tamba - Wadiwa Bond Note

Reserve Bank
P.O Box MY 123456789
Money Way
Bank

Wadiwa Bond Note

Ndanyora ino tsamba kuti ndikuzivisevo kuti pano pauri kuda kuuya pabarika, huye US dollar ndiye achiri hake pamoyo womurume! Vana pula, pound, euro, yen naana metcazh vakatowoneka havo vakatodzokera vasati vasakadzwa.

Ini ndakambotsungirira asi zvino ndapfidza hangu, ndangogarira vana vangu! Ko ndichaendepi ndachembedzwa kudai?

Zvino huya hako wakagadzirira. Murume wawada unema domestic violence anotyisa chose. Haatye! Kana mapurisa aakutomutyawo. Saka wotosimba zvako.

Ndini wako akarambwa

Rand

Chii chiri nani jere kana university

Hanzi Zimbabwe Prisons and Correctional services irikubetsera vasungwa kuti kana vabuda mutorongo waone mabasa ekuita but varikubuda mumauniversity varikushaya mabasa saka ndechipi chirirani kuenda kujeri kana kuuniversity?

Madaidzirwo oita vana baba mazuva ano

Mazuva ano varume vakudaidzwa nekuwana:

$1000 zvichikwidza: Honey.                   
$700 - $900: Sweetheart 
$400 - $600: Daddy.       
$200 - $300: Baba Bee, Baba Vee etc...         
$100 - $190: Mhofu, Dhewa, Shumba, Mukanya etc...                                  
$100 zvichi dzika: Madzibaba, Munhu washe etc...

N'anga uchatambura kwemakore gumi

mumba masangoma:
MURAPWA: Asekuru ndauyawo kuti ndizonzwa kuti upenyu hwangu hwuri sei pamberi apa!
N'ANGA: "Iii mzukuru,ndiri kuona uchimbotambudzika zvakaoma kwemakore gumi!!"
MURAPWA:"Asi zvichizoita nani here kana 10years dzacho dzapfuura?"
N'ANGA:   "Hongu,zvichaita nani nokuti unenge wajaira!"

NMB haina withdrawal limit

Mari yanetsa, but vanoda easy access to their funds vhurai account  neNMB.
And you can withdraw any amount that you want, no questions asked..

No bank charges 


National Mattress Bank, unongoisa mari yako pasi pe mattress

Mhando dzevakadzi ne mari

Kune mhando dzevakadzi dzakati wandei, panoti 
 1. Zim dollar - ava vakadzi vakavimbika uye vasingadi nevarume vavo, they are very supportive.
 2. Bearer cheque - aapa pane nyaya, unogona kubva kubasa ukawana aenda zvake, atoExpire, hapana zviripo.
 3. US-Dollar - uyu haabve pamurume zvekumhanya, asi shanje, shanje kani, asi uuuum inhamo zvayo.
 4. Bond-coin - apa ndopane nyaya, vanochengeta asi value yavo ndeyefake, ukasanyatsoona unoti wawana mukadzi asi hapana hapana.
 5. Bond-note - haaaaa uyu mukadzi ane zvivindi, haadiwe asi anotouya chete. Kuvhundutsira pamusha, haatye kana munhu. Anotuka varidzi vepamba iye asati ambogarapo. Nembwa dzinotomuziva asati asvika.                     

vanhu havachadi kunzwa kuti bond

Jonso : ndipowo movie shaaa rekuona
Tino: ok ndokupa ya James BOND
Jonso: pfutseki! gara nemovie rako

Munhu hauchada kunzwa word Bond chete

ma bond notes anenge network

Chinzwa vasikana vaye manje:

"Kana pane anoda kundiroora, ngaato manya manya izvozvi! Zvekuzo roorwa nema bond unotoshaya value kikiki. Apa marii yacho inoshanda kugumira paborder kunge network"

Bond Notes - mazita evana

*New names*
Bondnashe
Tawanabond
Tabondwa
Bondmore
Bondwell
Bondelina
Bondlyn
Bondikelelo
Tabondzwa
Takubondwa
SimbanaBond

Bond Notes - ko naira nekwacha?

Hanzi heee bond harishande kunze... Heee bond zvakati zvikazoti. 

Ko iro Kwacha rinomboshanda kunze kupi? 
Meticash inoshanda kunze kupi? 
Naira chairo rinoshanda kunze kupi ? 

Bond ndiro ramunoda kuti ritenge kunze nekuti raita sei? 

MUKWANE!

Zvinoreva eco wepana ecocash

Ukataura chinhu mubako kana muhova panoita maungira. 
Rinenge riri voice rako haro rinenge richidairira , asi hausi iwe unenge uchiri kutaura.  
Phenomenon iyi Varungu vanoiti  "Echo".
Kana unemari muAccount  asi usinga kwanisi kuiita Cash-Out. Inenge iri mari yako hayo asi hausiriwe unenge wakaibata.
Now i understand why VaMasiwa vakaiti inonzi "Eco"-Cash.

....Maungira emaDhora.

Masasi ekupenga - pastor vachidzinga dhimoni

Pastor vaiedza kudzinga demon , " mweya wepoverty out!!! Demoni rikati ndoendepi imi makapfeka bhachi remubhero"

Nhamo yekupedzisira

Wakamborohwa nenhamo here kushaya pekutangira kushaya zvekuita , kugumirwa kuedza zvese zvichiramba ,kusvika pastage yekuda kutengesa calendar 

Bond Notes: Tsumo dzema bond

Tsumo dzema Bond Notes:
 1. Ane  kwacha ane  mari hazvienzane neane bond
 2. Charovedzera charovedzera bond rakapinda muZimbabwe kwakachena
 3. Igaroziva kuti bond hari crosse border
 4. Mudzimu wakupa bond wati nhunzi dzikudye
 5. Ane bond peta muswe kuti ane US Dollar akutye
 6. Aive ma bearer ave mabond
 7. Matakadya US Dollar haanyaradze uyo akabata bond
 8. Kure kwe US Dollar ndiko kusina bond
 9. Kudada kwevari America kukumbira vari Zimbabwe Bond
 10. Akupa  US Dollar ndewako .

Get nyambo in your inbox!