Find by tag

Tsumo - vapositori/mapurisa

 1. Mapurisa kusunga kusunga hawo asi madzibaba varipakirau havasungwe.
 2. Dzaimbova tsvimbo dzamoses dzava mboma kurovesa mapurisa.
 3. Kudada kwaofficer kuti u are under arrest kuna madzibaba pachechi.
 4. Chiripo charovesa officer nemapostori kuti madzibaba hakurovese
 5. Chaidzingirira chava kutiza.

Tsumo - 2013 bhomba ku Zengeza

Tsumo Dza 2013

1. Makanganwa chekuzengeza nehope.
2. Zvinhu zviedzwa n'anga yekuzengeza yakaboilisa gunpowder ikaputikirwa.
3. Natsa kwaunobva kuzengeza kwaunoenda kunezvoputika.
4. Ateya mabhomba muzengeza haachatye kusviba magaro5.Nhamo inhamo zvayo mheni haigarwe nayo mu2 rooms

tonde na nhamo

Tonde aigara panext naNhamo muclass. Tonde aikopa Nhamo kusvikira pakukopa nezita chairo. Nhamo akazoudza Tonde kuti asakopa zita instead aise zita rake panenge pakanzi Nhamo . 
Muraiidzi akazoshamiswa netsumo dzaiti :
 1. Rugare tange tonde.
 2. Kuseka tonde kunge rugare.
 3. Tonde itonde zvayo amai havaroodzwe.
 4. Tonde yeumwe hairambirwi sadza.

Murombo haarovi Chinenguwo

Ndakasvika pakaungana vanhu ndikati paneiko, wanike ndiChinenguwo naMurombo vari kurwa. Ahhh, Murombo akakanda chematsenganzungu, Chinenguwo ndobva anzvenga, Chinenguwo achibanha Murombo nembhutsu, Murombo achiwira kwakadaro uko. 
Chinenguwo ndokuzogara pamusoro paMurombo ndokutanga kumutsonda nezvibhakera kusvika asarenda.
Chokwadi musi uyu ndakaona kuti Murombo haambofa akarova Chinenguwo

Nha

Nhamo na Welly vaidzidza vese mu class imwe. Nhamo aigona chikoro zvekuti bhe! Asi Welly waiva dofo ramakoko, zvekuti aitopona nekukopa Nhamo. Saka Nhamo aka chema chema kuti
shaa usakope zvese nezita unochinja woisawo rako.
Mangwana acho vakabva vapihwa bvunzo reshona raisanganisira tsumo,hoyo Welly avakuti pese pakanzi Nhamo iye kwaakunyora Welly. 

Hedzo tsumo dzaakanyorwa naWelly ,
 1. Welly yemumwe hairambirwi sadza .
 2. Rugare tange Welly 
 3. Kuseka Welly kunge rugare 
 4. Welly iWelly zvayo amai havaroodzwe
 5. Welly neman'a hazvisiyani
 6. iWelly yefodya kuti uku yakarumwa uku inotsva

Rangarira kwaunobva

Rangarira kwaunobva kwaunoenda husiku, ungava musalad sei asi pakutora chitupa unotobvuzwa zita raSabhuku.

Political Tsumo dzemuZimbabwe

1. Kudada kwevariku State House kuputsira vanogara Glen View dzimba
2. Aive maVice President ave maGamatox
3. Chisingaperi chinoshura Dydmus Mutasa avekugara kumusha
4. Chiri muParliament chinozvinzwira
5. Chinoziva iZANU PF kuti Chinks anorwara
6. Rinokambena rinohwarara rinozoputsa dzimba rahwina
7.Tsitsi dzeyi politician kukupa munda mahara
8. Dai ndisina hangu kumuvhotera haitungamire
9. Kure kwemu politician ndiko kusina Vote
10. Ndambakuudzwa akazoputsirwa imba kuGlen View
11. Chivhotere mangwana chigokuputsira imba
12. Aive maSecurity Guard kuCity Council ave maMember of Parliament.                
13. Kurera Hurumende nevoti mangwana inofuma yakudzinga basa....

Tsumo dzezvi huta

 1. regai zvive zvihuta mazai ezvihuta haana muto.
 2. zvaiva zvihuta zvemusango zvave zvihuta zvepamba
 3. Paiva ne chicken inn pave nechihuta inn
 4. kugocha kunoda kwezvihuta kwechicken inodzima moto.
 5. matakadya zvihuta haanyaradze Mwana
 6. kugona zvihuta zvemusango kuzvichengeta pamba
 7. zvikoni zvikoni chicken inn haife yakapfuura chihuta kunaka
 8. agocha chihuta avangarara. 
 9. nhamo inhamo zvayo sadza nezvihuta hazvirambwi

Tsumo dzeku Dande

Isu tiri makorekore ekuDande varaihwai notsumo dzedu idzi

1)Nzungu ibodzi idewora inetayisa dama rese.
2)Chawawana ija naabiyako atohwa anevaraihwa.
3)Mombe yekupasiwa wetekama udenangara nzira. 
4)Nhamo inhamo zvayo anyoko havarooresewe.
5)Karombo kununa kunyopora mabiyakene.
6)Mutemo Mutemo kunya wetechonjomara.
7)Tidebva nako kuderimiwa mhunga hakuna mugunde.
8)Zvidenyohwa zvidenyohwa hazvinyohonohwe.
9)Tombi asingarire anefira muchari.


Madimikira - August 2016

Inopinda yakaoma asi yobuda yakatota-MOMBE
MUDHIBHI
Rinonaka idiki nokuti hombe rinobuda mvura zhinji-
ORANGE
Rinonaka but rinobhowa nokurarisa kana wapedza
kuridya-DOVI
Inonaka kana iine twumvura asi ikaoma inova
tasteless-IPWA
Yevadiki ndiyo inonakisa kupfuura yevanhu vakuru-
INSTANT PORRIDGE
Ukamunzwa achiribata bata husiku wotoziva
avekurida-ZAMU-MWANA
Rinonaka iri friday manheru uchiziva zvako
mangwana isaturday hauna kwaunomukira-DORO

Bond Notes - tsumo

Hedzinoi tsumo dzema Bond Notes:
...................................................................
 1.  Ane  kwacha ane  mari hazvienzane neane bond 
 2. charovedzera charovedzera bond rakapinda muZimbabwe kwakachena 
 3. Igaroziva kuti bond haricrosse boarder
 4. Mudzimu wakupa bond wati nhunzi dzikudye 
 5. Ane bond peta muswe kuti ane US Dollar akutye 
 6. Aive ma bearer ave mabond 
 7. Matakadya US Dollar haanyaradze uyo akabata bond
 8. Kure kwe US Dollar ndiko kusina bond 
 9. Kudada kwevari America kukumbira vari Zimbabwe Bond
 10. Akupa  US Dollar ndewako .


Bond Notes: Tsumo dzema bond

Tsumo dzema Bond Notes:
 1. Ane  kwacha ane  mari hazvienzane neane bond
 2. Charovedzera charovedzera bond rakapinda muZimbabwe kwakachena
 3. Igaroziva kuti bond hari crosse border
 4. Mudzimu wakupa bond wati nhunzi dzikudye
 5. Ane bond peta muswe kuti ane US Dollar akutye
 6. Aive ma bearer ave mabond
 7. Matakadya US Dollar haanyaradze uyo akabata bond
 8. Kure kwe US Dollar ndiko kusina bond
 9. Kudada kwevari America kukumbira vari Zimbabwe Bond
 10. Akupa  US Dollar ndewako .

Tsumo dze Operation Restore Legacy

Tsumo dze Operation Restore Legacy:
 • Chinoziva igarwe kuti chiwenga ane simba
 • Muromo wemukadzi unodzingisa murume basa
 • Chinoziva i ice cream kuti nyika inosunungurwa.
 • Chinokura chinorizaina 
 • Chinoziva i state house kuti mai mnangagwa ndi first lady.
 • Upfumi hwa Bhobho ndohuri ku blue roof huri pastate house ndehwe garwe.
 • Aakuziva ndi Grace kuti usatuke garwe usati wabira rwizi.
 • Chaive pawoman league chave kwazvimba
 • Panotambwa draft panobudwa garwe kwete bhobho.

Get nyambo in your inbox!