Find by tag

Tsumo - 2013 bhomba ku Zengeza

Tsumo Dza 2013

1. Makanganwa chekuzengeza nehope.
2. Zvinhu zviedzwa n'anga yekuzengeza yakaboilisa gunpowder ikaputikirwa.
3. Natsa kwaunobva kuzengeza kwaunoenda kunezvoputika.
4. Ateya mabhomba muzengeza haachatye kusviba magaro5.Nhamo inhamo zvayo mheni haigarwe nayo mu2 rooms

mushonga weku booster businesse

Jonso aive neshop asi yaisatengwa nekuda kubooster business  akaenda kun'anga ndokunzi auye nechiropa chemunhu. Iye nekutya kuuraya munhu akabva aenda nechembudzi. Asvika kuye n'anga ndokuita zvayakaita zvikanzi mangwana chaiye uchaona maresults. Mangwana acho achisvika pashop akaona pasinga pindike nembudzi!

N'anga yaka ngwara

Imwe n'anga yakanga isina chirwere chayaitadza kurapa,asi pachirwere chimwe chete yaida $2 000.Kana ikatadza kurapa chirwere chako yaikupa mari yava $4 000.

Zvino vamwe baba vakati regai ndimbodya mari yen'anga mahara, dobva vati ndinoti kana ndadya chinhu handinzwi taste. Zvikanzi nen'anga, bvisai mari yenyu. Akabvisa.
zvikanzi nen'anga torai mushonga pasherefu namba 12 munwe ka1.

Vakatora vakanwa vakanzwa iri weti. Vakajamuka vachiti... murikundi nwisa weti, zvikanzi warapika wavakuziva kuti wanwa weti chienda.

Baba vakaenda vasina kana mufaro.Next vakafunga zano, mangwana ndokudzoka. Kwakuti ndine dambudziko rekukanganwa zvakaitika nezuro chaiye. N'anga ikati bvisai mari. Vakabvisa.

Zvikanzi.... torai mushonga pasherefu 12 munwe. Baba vaye vakati.... Number 12? Aaa moda kundimwisazve weti futi

zvikanzi warapika chienda.........

Mushonga wekutyiwa nezvinhu zvose

Umwe murume akaenda kun'anga akati asekuru ndipei mushonga wekutyiwa nezvinhu zvose.Asekuru vakagadzira mushonga vakamupa.Murume akati achisvika kumba akaona huku kiti nembwa dzichitiza akati ndazviona,paakapinda mumba mukadzi akabva atiza,murume akaenda zve kun'anga kuti aiudze kuti kwete mudzimai,n'anga payakamuona yakabva yatiza kkkkkkk

N'anga uchatambura kwemakore gumi

mumba masangoma:
MURAPWA: Asekuru ndauyawo kuti ndizonzwa kuti upenyu hwangu hwuri sei pamberi apa!
N'ANGA: "Iii mzukuru,ndiri kuona uchimbotambudzika zvakaoma kwemakore gumi!!"
MURAPWA:"Asi zvichizoita nani here kana 10years dzacho dzapfuura?"
N'ANGA:   "Hongu,zvichaita nani nokuti unenge wajaira!"

Get nyambo in your inbox!