Find by tag

mushonga weku booster businesse

Jonso aive neshop asi yaisatengwa nekuda kubooster business  akaenda kun'anga ndokunzi auye nechiropa chemunhu. Iye nekutya kuuraya munhu akabva aenda nechembudzi. Asvika kuye n'anga ndokuita zvayakaita zvikanzi mangwana chaiye uchaona maresults. Mangwana acho achisvika pashop akaona pasinga pindike nembudzi!

Ndouya nemakonzo mangwana

Ndini uyo kufamba hangu muOld Highfield ndobva ndaona umwe blazo zvikanzi:
 "mukoma ndirikutengesa kitsi iyi inokwanisa kubata makonzo ese ari pan'anda penyu irikuita $2 chete". 
Ini nekusada kutengeserwa chidhuura ndikati thanks wangu ini hangu handina makonzo kumba kwangu, zvikanzi 
"haisi horror stereki mukaitenga nhasi mondipa address yenyu mangwana chaiwo ndouya nemakonzo acho".

N'anga yaka ngwara

Imwe n'anga yakanga isina chirwere chayaitadza kurapa,asi pachirwere chimwe chete yaida $2 000.Kana ikatadza kurapa chirwere chako yaikupa mari yava $4 000.

Zvino vamwe baba vakati regai ndimbodya mari yen'anga mahara, dobva vati ndinoti kana ndadya chinhu handinzwi taste. Zvikanzi nen'anga, bvisai mari yenyu. Akabvisa.
zvikanzi nen'anga torai mushonga pasherefu namba 12 munwe ka1.

Vakatora vakanwa vakanzwa iri weti. Vakajamuka vachiti... murikundi nwisa weti, zvikanzi warapika wavakuziva kuti wanwa weti chienda.

Baba vakaenda vasina kana mufaro.Next vakafunga zano, mangwana ndokudzoka. Kwakuti ndine dambudziko rekukanganwa zvakaitika nezuro chaiye. N'anga ikati bvisai mari. Vakabvisa.

Zvikanzi.... torai mushonga pasherefu 12 munwe. Baba vaye vakati.... Number 12? Aaa moda kundimwisazve weti futi

zvikanzi warapika chienda.........

Kusarongekamoxazol, Mapiritsi e January disease

Hawo mapiritsi! Anonzi "Kusarongekamoxazol" Munonwa matatu pazuva kusvika January apera ndeekudzivirira January disease 

Mupei mushonga wacho rifire mudumbu

Mai B: Baba B, mwana amedza gonzo mhenyu yuwiiiii !!!! 
Baba B : haa handidi mukadzi akapusa tora mushonga wemakonzo umupe rifire mudumbu

Mushonga wekutyiwa nezvinhu zvose

Umwe murume akaenda kun'anga akati asekuru ndipei mushonga wekutyiwa nezvinhu zvose.Asekuru vakagadzira mushonga vakamupa.Murume akati achisvika kumba akaona huku kiti nembwa dzichitiza akati ndazviona,paakapinda mumba mukadzi akabva atiza,murume akaenda zve kun'anga kuti aiudze kuti kwete mudzimai,n'anga payakamuona yakabva yatiza kkkkkkk

Mushonga wekutyiwa

Mumwe murume akaenda kuN'anga akati ndoda mushonga wekutyiwa akapiwa asvika kumba akaona huku ne mbudzi zvichitiza akabva agutsikana achingopinda mumba mukadzi n vana ndokutiza akabva adzokera kuN'anga. N'anga ndobva yatizao.

Vanhu vanoda chirungu kudarika chivanhu

  • Ndopaunoona munhu achiramba mvura yemuteuro achida anointed water 
  • Kutoramba kubatsirwa nemuporofita asi achida prophet
  • Hanzi handipfeki shinda dzomunamato asi ndopfeka wrist band
  • Kuti handinamate mufananidzo asi aine chidhori chine mufananidzo waprophet 
  • Kuramba kuyereserwa cooking oil kumasowe achida kunamatirwa anointing oil
  • Munhu kuramba kunzi Mupostori Asi uchizviti Apostle Chakadaro.

Zvasiyanei idzo pentecostal nemapositori?

Mushonga wezvikomba

Pane blazz apfuura achisheedzera kuti arikutengesa mushonga wemasvosve wemakonzo newezvikomba....ndamumisa ndichida kuona mushonga wezvikomba wane irekeni.....

Get nyambo in your inbox!