Find by tag

tonde na nhamo

Tonde aigara panext naNhamo muclass. Tonde aikopa Nhamo kusvikira pakukopa nezita chairo. Nhamo akazoudza Tonde kuti asakopa zita instead aise zita rake panenge pakanzi Nhamo . 
Muraiidzi akazoshamiswa netsumo dzaiti :
  1. Rugare tange tonde.
  2. Kuseka tonde kunge rugare.
  3. Tonde itonde zvayo amai havaroodzwe.
  4. Tonde yeumwe hairambirwi sadza.

nda buda bhobho

"Touch is a move",  mwana akadeedzera kunababa vake mushure mekunge vabata kanyama kadiki mundiro yavaidya nemwana wavo. 
Mundiro mainge masara nhengo mbiri hombe neduku. Baba vakatora kanyama kaye ndokuisa pamusoro pehombe . 
"Ko baba makuita sei"kamwana kakabvunza kakatyamara.
"Ndabuda bhobho waruza" mudhara vakapindura kumwana

ndipei risina hupfu

Hupenyu hwakaoma ndirikunzwa hangu mwana wepanextdoor ari kuchemera sadza mai vacho varikuti hapana hupfu iye arikuti arikuda rakadaro risina hupfu

Chikomana chinofarira sadza!

Jane.: Babe ndakusuwa ukuitei?
Tindo.: Ndikudya sadza bby.
Jane.: Ko dai ndiripo dai tichiitei?
Tindo.: Dai wakanditarisa ndichidya sadza.
Jane.: Ko dai pasina sadza?
Tindo.: Dai Nditori kutobika sadza.
Jane.: Tomboti dai pasina hupfu?
Tindo.: Dai tiri kuchigayo ndichigayisa hupfu hwekubikisa sadza.
Jane.: Sadza munorida hantie... Sadza neni chii chamunoda sterek?

Tindo.: Nxaaaah usaenzanise sadza nezvinhu zvisina basa!!

vanhu vanoita zvinobhowa

Type yevanhu vandakamaka: 

  1. Munhu anoramba sadza asi achida kunhonga nyama. 
  2. Munhu anoramba kupinda muden achiti ari pahurry asi oita 40 minutes achisasa ari padoor. 
  3. Muskana anoita 3 hrs achiramba kuda kusvirwa kusingatore 3mins,ozoda kuramba akabatirira watotunda kare. 
  4. Zimunhu rinobvunza zvariri kuona richisvika pamuri,eg "Ah,ibhora here ramuri kuona iri?" or "Ah hey,ndiJohn here akarova suit uyu?" dako remunhu.
  5. Munhu anoita basa rekuverenga zvakanyorwa nevamwe achisekerera sezvaurikuita ipapo.

Chii chinoraswa navarombo?

Chii chinoraswa ne varombo asi vapfumi vachichichengetedza?
 a.Sadza 
b.Mari 
c.Madziwa 
d.Hapana

 Yakafungwa na Prosper Kambeni

Nyama ndeye sadza

ndanga ndakagara nasstr vekumasvingo vachidya machips avo bvavapedza ndikavabvunza kyt ko nyama maisiirei zvikanzi ndeye sadza

Vanhu vari ku batwa sugar diabetes

Chinoz: Ndirikutya kuenda kuchipatara, vanhu vakawanda varikubatwa sugar these days. Nemadiro angu eSadza ndogona kubatwa Upfu.

Chimbomirai kupa imbwa sadza

Guys ndibatsireiwo ndaenda kwaMbuya vaSta, amai vamai Sta, mudzimai wangu, ndapihwa sadzandiri kudya. 
Zvino ndirikunzwa vachisheedzera vari ku kitchen kuti, 'chimbomirai kupa imbwa chikafu mozo sanganisa nerinenge rasiiwa nababa vaSta'.
Apa ndiri kusvinyanga musuwa wekupedzisira mundiro hamuchina chinhu, ndodini?

mukwasha anokara

Kukara zvakunoita so...

Mukwasha  ndichatokubikirai nemusoni hamunamuriwo ,ko,shiri  munodya here ?

Mukwasha: pazvinhuzvose zvinobhururuka chandisingadyi  indege chete.

kugona munhu anokara

Kana uchidya muplate one nemunhu anokara, unongomuti shaa nokora mbijana mbijana because panga pachibikwa sadza irori mawira chirauro

gugula muriwo

One mrng Mike waz given a lunch box by his wife
before going to work. At lunch tym, he opened it and
found plain sadza only, then found a note which read,
'handiti wakaramba kundibatsira kuundura huku uripa
Internet nezuro, hero sadza...gugula muriwo'
Wo downloader soup

Corruption yemapurisa yakanyanyisa

> So happy to realize kuti mumuviri medu mune masoja 👨👨👨‍🎨👩🏻👩🏻👩🏻‍🎨 anodzivirira .
> Imagine dai mune mapurisa 👨👨👨‍✈👩🏻👩🏻👩🏻👩🏻👩🏻👩🏻‍✈ necorruption yavanayo , sadza raizosvika mudumbu risisina nyama !
> 🤓🤓🤓🤓🤓🤓
> Usazoudze police unondisungisa handisini ndadaro
🤭🤗🙌😅

Get nyambo in your inbox!