Find by tag

Chinoz pavaka uraya chipembere

Cde Chinoz vakasungwa nemapurisa ndokuendeswa kucourt.
MAGISTRATE: VaChinotimba mune mhosva yamuri kupomerwa yekuuraya chipembere munobvuma here kana kwete. 
CDE CHINOZ: pamusoroi changamire, makurukota,vedare nemi mose makateerera. Ini ndirikushamisika kuti ndiani arikundipomera mhosva ini ndisina kuuraya chipembere chake.
MAGISTRATE: Tati munobvuma here kuti makauraya chipembere? 
CDE CHINOZ: Hongu chipembere ndakauraya asi ndezvaniko zvipembere zvacho? 
MAGISTRATE: Ndezvedu tose as Zimbabweans. 
CDE CHINOZ: Ehe saka ndakauraya changu zvasara zvose ndezvenyu ini handisisina chipembere.

Michero gumi

Vamwe varume vakanga vasvibirwa vari parwendo, vakazosvika pamusha waMambo ndoku kumbira pokuvata.

Mambo aiva nevanasikana vake vaiva mbonga (ma virgin). Akaudza machinda aya kuti vaikwanisa kuvata havo, asi vaisafanira kubata vana vake.

Machinda aya akazoita musikanzwa ndokukwira vana vaMambo. Mambo paakazvinzwa mangwana acho, aka rwadziwa ndoku shevedza machinda kudare.

Machinda aya akabatwa nemhosva ndokunzi semutongo wavo umwe neumwe wavo aifanira kuenda kunotsvaka michero gumi (10) mudondo. Vakanzi zve, vaisa fanira kuseka pa dare raMambo. Ainge aseka ari padare aizo gurwa musoro.

Muchinda wekutanga akandouya ne nyii dzake 10, jinda raMambo ndokutora nyii dziya ndokutanga kupakira kushure kwemuchinda.

Gare gare, muchinda wepiri akauya ne tsubvu dzake 10, ndo kupakirwa tsubvu dziya shure.

Muchinda wetatu akanonoka kudzoka, zvekuti vanhu vakanga vototi watiza.
Kwava kunovira, muchinda we nyii newe tsvubvu vakatanga kuseka vachiridza chikweee.

Vakabvunzwa kuti vaisekei, vakatadza kutaura nekuseka. Vanhu vakazoona muchinda wetatu achiuya akatakura magaka eminzwa.

Get nyambo in your inbox!