Find by tag

recycling, zim style

Kuti Zimbabwe ndiko kut nhamozve:
  1. Matayi emotokari anenge araswa kuSouth Africa achinzi apera, maZimba anoatora omatumira kumusha, ondoiswa pamotokari dzofamba 3-4 yez nawo.
  2. Obviswa pamota oitwa pangoro, ofamba 4-5 yez.
  3. Obviswa pangoro oitwa manyatera odhonza 5 yez.
  4. Kana nyatera riye ranzi rapera, rochitorwa rondoburiswa nyuchi.

Get nyambo in your inbox!