Find by tag

kucha naya hako asi...

Mamiriro ekunze:  Ve met department vanoti gore rino mvura iriko yakanaka  asi kukohwa  kuchava kushoma nokuti zvirimwa zvichashaya anosakura nenyaya yeWHATSAPP

Zvivindi kuchi naya

Zvakwakanga kuri kunaya mvura zhinji Jo aimhanya achienda kumba. Akaona mota mberi kwake achibva aimhanyira. Akasvikovhura ndokugara kumberi. Maiva musina driver asi iye akangomirira ava mukati.
Asati afunga zvakawanda mota yakatanga kufamba. Hana yake yakarova zvikuru. Kuti adzike akatya,kugaramo kwaityisazve uye kwanga kwasviba kuchinaya. Apa ma1 akanga atotanga nekuti mota yakafamba kusvika pakona yaityisa. 
Hana yakawedzera kurova paakaona steering yava kukoneswa kuteera road neruoko rwusina munhu. Zvakakunda hana yaJo achibva asvetuka nekumhanya kubhawa raiva padyo. 
Akangosvikogara mukona ari oga nemadhaka ake. Chinguvana akaona varume vaviri vachipinda vakananga paari.
Mumwe akabvunza nehasha "Mfana chivindi chako ndechei iwe kukwira mota yatiri kupusha?"

Kariba yakazo zara here

Ko paya painetsa magetsi zvainzi Kariba Dam mvura hakuna? 
Ko apa magetsi haachanetsa wani saka kureva kuti rakazara? 
Mubvunzo wangu ndewekuti dam iri rakazadzwa nezuva here?

Ma problems ese disappear - mvura, magetsi, salary

zvinhu zvava kuto dissapear mu Zimbabwe

1. rains dissapear
2. magetsi dissapear
3. mvura dissapear
4. salaries dissapear
5. mabasa dissapear

Imi moimba Hepi hepi?

Muchando vanhu havagezi!

2016 WATER BILL SUMMARY

January:     $36
February:   $35
March:       $36.50
April:         $40 
May:          $28
June:          $1.88

kasi mvura yacheaper?

Mai yekuda makuhwa

Pane amai vaida makuhwa chaizvo nerimwe zuva vakasvika pachibhora pasina munhu ndokuchera mvura yavo vakuenda vakanzwa kuseka pachibhorani vakacheuka vakaona vakamwe vakadzi vari pachibhorani vakabva waita seva gumburwa ndokudonhedza mugomo wemvura ndokudzoka pachibhorani wasvika vakabvunza vamwe vawo kuti waisekei . Zvikanzi totoseka hedu nhamo kunge rugare chibhorani chafa tisati tambo zadza kana mgomo one.

Mukomana avharirwa nemvura ari kwe bhebhi

Pane muface akaenda kumba kwebabie kudinner. Vapedza kudya, mvura yakatanga kunaya heavy zvikanzi namomz webabie chingorara pano idzo dzikabvuma.
Momz vakaenda kunogeza maplates, babie rabva ranowaridza bed, dzimuface dzikasara mudining.
Momz nebabie pavakadzoka vakaona musina munhu, vakatsvaga vakamushaya. Vakazoona munhu achipinda akatota zvekupenga, babie dobva rabvunza kuti wanga uripi zvikanzi:
"Ndanga ndamboenda kumba kunoudza mama vangu kuti handichakwanisi kuuya kuzorara kumba nenyaya yemvura"

Cyclone Dineo - ndavharirwa kwandiri

Handisi kukwanisa kudzoka kumba today coz of cyclone Dineo, ndinogona kutorwa nemvura pa bridge vana vakasara vava nherera. Ndinouya Monday, I love u.

Kugeza muchando

Ukaona munhu anogeza everyday muchando chino musashamiswe, imvura yekumasowe yekubvisa mhepo!

ndinamatireiwo - journey mercies

Hama dzangu ndinamatireiwo,  things are not looking gud for me.  Handizivi kuti kwandiri kuda kuenda ndodzoka ndiri mupenyu here nekuti kwakaona. Kuti ndirege kuenda hazviiti coz it's a must.  Namatai pliz ndidzoke nyama nemweya zviripamwechete.  Ndiri kudemba kuti dai ndisina hangu kuzvarwa nekuti hupenyu hwazondiomera nhasi.  Hameno ndikadzoka ndiri mupenyu,  ndirikuenda kunogeza.

masasi ekupenga - chando kupisa

Ndirikuti ndikabata sipo netauro ndonzwa dzungu zvekutoda kudonha,  kuzoti mvura, muviri wese urikubva watema. Saka chiremba vanditi ndimbomira kuzvishandisa. Ndichaenda hangu ku review kupera kwaJuly

Get nyambo in your inbox!