Find by tag

muzukuru arovha kuchikoro

Ambuya varikudaidza muzukuru wavo: mzukuru hwanda mudzidzisi wako uyo arikuuya hauna kuenda kuchikoro.
Muzukuru: "Hwandai imimi! Ndanga ndatumira shoko rokuti mafa, saka kutouya kuzondibata maoko uku!"

Muzukuru ugotiunziravo Chelsea

Muzukuru: gogo ndikuya kumusha ikoko mangwana.munoda kuti ndikuunzirei chii nhai gogo.
Gogo: unongouya nezvaunosindiunzira muzukuru asi uwedzere necheresia yandangonzwa nembiri yekudyika tigoiravirawo

Utivigirewo maChelsea

Message from gogo varikumusha Muzarabani:
To Muzukuru ariku Harare 
Kisimusi zvawati urikuuya kumusha ndapota undiigirewo Chelsea yacho ndimboidyawo ndanzwa nekudadirwa , aripano Chelsea yadyiwa aripapo takadya Chelsea , neuyu wo rombe rokwa Mangandu uyu Firimoni ndakatomunzwawo futi achitoti tadya Chelsea aaĆ a kwete muzukuru chimbouya nayo kuno timboirakashawo , kana ukaita dziri mbiri Chelsea dzacho

Ungatya kuvhura muromo asi wakambo vhura makumbo?

TSAMBA KUNA TETE 

Dear tete 

Tete ndine nyaya iri kundinetse ndine pamuviri pane mwedzi miviri .Tete ndiri kutya kuudza vabereki nyaya iyi pliz tete ndibatsireiwo 

Ndini muzukuru wenyu 

REPLY YATETE 

Muzukuru nyaya yako ndainzwa asi kana usina kutya kuvhura makumbo unotyei kuvhura muromo  

Ndini anokuda tete

Magetsi akaenda ndiri kuchigayo

Chinzwa zvakazokonzerwa nekunetsa kwemagetsi:

Sekuru: Nhai Morgan ko zvawaita mazuva matatu usina kudzoka kuchigayo?
Morgan: Magetsi anga achinetsa
Sekuru: Saka wazogaisa here magaroni maviri andakakupa?
Morgan: Kwete magetsi haana kudzoka.
Sekuru: Saka chibage chiripi?
Morgan: Chakapera ndicho chandaikanga maputi ndakamirira magetsi

Mwana wemwanakomana vs we mwanasikana

Mwanakomana anobvunza amai vake ,ko sei mai muchifarira vazukuru vevanasikana,kudarika vana vedu?

Amai....aaah kuti zvitsva here mwanangu ,zvagara mwana wemwana sikana anofarirwa zvikuru nekut ndine chokwadi chekuti mwana wemwana wangu,zvino wako kungochengetawo pamwe haasiri wako handina rizere kut mzukuru wangu chaiye here.

Get nyambo in your inbox!