Find by tag

Warumwa nei nhai muroora?

Muroora : maiweeeeeee ndarumwa
Vamwene : nei?
Muroora : handina kuchi idhendifaya kuti chii!
Vamwene : (vachiridza mhere) maiweee mroora wangu arumwa nechidhendifaya!!!!

Ndoda ana mai vakafa

Mother: Nhai Joe mwanangu wave nemakore mangani?

Son: Ndaane 35 amai.
Mother : Saka kureva kuti hausati wave
nemskana waunoda kuroora here?

Son : Kwete amai ndinaye.

Mother : Kozvino chakumisa chiiko nhai
mwanangu iyezvino kubasa waporomotwa
tarisa makurire ezimba rino rawa kapiwa raunongogara wega. !

Son : Ndicharoora amai kana nguva yakwana.

Mother : Ndiri amai vako Joe nditaurire
chokwadi kana pane zvinonetsa tione zvekuita ?

Son : Chete amai musikana wangu ndomuda kuti ndiputse chitsidzo naye chekupinda
musvitsa tave ne15 yrs tichidanana hazviite.

Mother : Ah 15yrs saka arikuenda kuchikoro here?

Son : Kwete aakutosevenza asi kuti kubva ndichimu pfimba akati haadi kuroorwa
nemukomana ana amai vapenyu.

Mhamha, ndimi makamira...

Murora akagara hake achibika:
Day 1: Mhamha nditambidzeiwo tutsotso ndimi makamira.
Day 2: Mhamha nditambidzeiwo mugoti ndimi makamira.
Day 3: Mhamha zvamuchiri makamira kudoor ndirasireiwo marara ayo panze.
Day 4: Mhamha ndimi makamira panze ibvai mandiigirawo maplates ekupakurira.
Day 5: Vamwene vakazoonekwa nevawakidzani vawo vachikambaira panze vachipinda mumba zvikanzi chii, vakati: "ndikaonekwa chete ndakamira ndotumwa"

Murora navamwene - anobvisa ndiyani

Muroora: Haloo mhamha 

Vamwene: Hes mwanangu varisei vamwe? 

Muroora : varinani havo, ndine mubvunzo mhamha.. 

Vamwene: sununguka mwanangu

Muroora : mwana akazviitira tsvina anofanira kubvisa ndiani? 

Vamwene : amai vacho ka ndovanobvisa mwanangu... Otoita mwoyo wekubereka. 

Muroora : maita basa mhamha, in this case mwana wenyu adhakwa abva azviitira tsvina saka mosvika nguwai kuzobvisa??

Muroora - Zvinzvimbo pamusha

Vamwene vachiudza muroora mutsva: "Muroora, pamba pano VaTezvara wako ndivo President, Minister of Defence, Minister of Finance and Minister of Health. Ini Amwene vako ndini Vice President uye Minister of Home Affairs, Minister of Agriculture, Minister of National Housing and Minister of Gender. Murume wako uyu ndiye minister of youth saka iwe muroora pako ndepapi ?
Muroora achinyemwerera ndokuti "Ini ndiri leader weOpposition party."

Chikopokopo cha lenda

Muroora achifonera shamwari yake mushure mekunge ashanyirwa navamwene " Sha
chikopokopo chaLenda chirikutonwa dhiziri" apa amwene vainwa tea. Murume anosvika
oti kumukadzi ko amai vasvika nguvai. Amwene vari ku spare vanobva vati ndaLenda kuma
10 ndatonwa dhiziri kare

Vamwene vawana chinhu mu Tea

Vamwene was served tea nemuroora, unfortunately vakaona chinhu mucup. Siilently ndokuchisungira pazambia. 
Vadzokera kumusha vakakokorodza hama dzavo dzose vakati ndaida kuuraiwa nemuroora asi vadzimu vangu vakaramba. Ndokutuma mzukuru wavo kunotora zambia. 
Wanei i TEA bag!!!!

Get nyambo in your inbox!