Find by tag

Mazai asina york

Pane wamwe blazo vaichengeta huku dzavo, sheshe(females) nemajongwe. Mazai adzai kandira, vaiatengesa kumusika. Blaz ava vakazongonzwa macustomer openga nekuti mazai akange asisina york. 

Bhudhi ava vakabva vatora bhazuka ravo ndokuriti paa, paa, pachirugwi chehuku. Zvikanzi: "Right, majongwe uku, sheshe uku, chindiudzai kuti ari kushandisa macondom ndiani."

Nandos here, nhai va Muzenda

Every Knows that ZN's symbol is a cockrell so Mze was at The HQ in Harare where there was one of their so called rallies.So when it was Mze's turn to give a speech, he uttered these words:
"HERE WE ARE GATHERED AT NANDOS""

Andidye hure!

hanzi mumwe mukwasha aibva kumalawi akauya kumba kwana ambuya vake (kwemusikana vaaida kuzoroora) kwamutoko. saka since yakanga iri nguva yekurima vanhu vese vakaenda kunorima mukwasha akanzi asare zvake ari pamba achimboona zvinoitika kwamutoko. mukwasha akasara zvake paden akati rega ndigare zvangu paveranda achiketa yaitambika. 

Dzagara gara dzakaona kamwe katseketsa kepaden kachimhanyiswa nejongwe ndokubva kasviko kwirwa nejongwe riya(mating). time time mukwasha akaona the same tseketsa ichi mhanyiswa nerimwe jongwe repanext door and the same thing (mating) happened. 

This happened for about three more times nemachongwe akasiyana siyana. maface adzoka kumunda ambuya vakati rega ndimbo feeda mukwasha vangu nenyama yehuku vachida kumupliza. nguva yesupper yakwana mukwasha akabva anzi chihuyai mudye. nekuona nyama yehuku akabva abunza ambuya kuti matenga kupiko huku? zvikanzi naambuya kwete handina kutenga ndauraya tseketsa yedu yatanga tichipfuya. mukwasha ndikubva ati, munoreva akakachena kanga karipanze masikati? 
ambuya nokuda kuimpressa vakabva vati, "hongu..." 
mukwasha ndokuti  "aaaa andidye hure ini!!"

Jarzin - Mwana we huku chii

Hanzi kamwe kamudhara kekuLawezi kakasangana na Jarzen man Lazy T, zvikanzi baba maita mhanza yekusangana neni murume wamadhora ndinokukwazisai ne $5,00, kakabva katambira kachibata musoro kachishaya kuti ndoipi iri kujaivhika, kakabva kanzi tine mari yakawanda sitereki mukakwanisa kupindura mibvunzo yese,zvikanzi mubvunzo wekutanga:
"Mwana wehuku anonzi chii?", kamudhara kakabva kadhiniwa zvikanzi:
" mufana unorwara maningi, unandibvunza mwana wankuku ini, enda unobvunza baba wacho jongwe,"

Jongwe akangwarisa

imwe member yakaenda kundotsvaga Jongwe reku servicer huku dzake ndokuriwana raiva nezemu rakawandisa.

Akazoshamiswa achiona ravakukwira mhuka dzimwe dzisiri huku including mbudzi, mombe, madhadha,katsi, imbwa, madhongi-chero vakadzi vemumusha iwoyo ! Varume vevakadzi ava vakafunga kuuraya jongwe coz ranga radya chikafu chavo. Jongwe achinzwa izvi akarova touch akati gumbo ndibereke. Akateverwa-varume vaine mapfumo nematemo uku vakadzi vachiridza mhere. Jongwe akananga musango ndokubva ashaika Vanhu vakaona ma vulture aibhururuka in a circle mudenga kureva kuti there is dead meat padhuze

Vakabva vaona Jongwe akarara pasi akati nyana-a seakafa
Vakadzi vakabva vanyanyisa kuchema
Jongwe ndokubva ati "shhhh-hh murikuita noise, ndirikutaimira ma vultures ayo"
JONGWE AKANGA AFUNGA ZVEKWIRAIRA MA VULTURES !!!!!!!

Sei jongwe richi kukuridza rakatarisa mudenga?

Jongwe akavhunzwa kuti cey uchikukuridza wakatarisa mudenga zvikanzi najongwe ndinenge ndichitenda mwari kuti vakandipa mukadzi asina brugwa

Get nyambo in your inbox!