Find by tag

Ndomapenzi chaiwo aya

Rimwe benzi rakasangana nerimwe benzi rakanga rakabata chirauro, ndokubva raribvunza kuti "nhai kasi urikuenda kunoraura?". Zvikanzi aiwa ndirikuenda kunoraura. Rakanga rabvunza ndokubva rati "hooo ndangandafunga kuti uri kuenda kuno raura"

Mhanduwe wanofarira Moses Chunga

Kwanzi mhanduwe waifarira mutambo wonhabvu zvikuru kunyanya team yobhora yoDynamos asi waisasapota team asi Moses Chunga, saka wakauya Harareyo kuti wazowona Mozee achitamba nhabvu wachibva wandomuigira foja kuti anyatsotamba, zvino Blah Mozee akabva andokoriwa nofoja ruya perfomance ichibva yalacker, wakandonyunyiwa nokupinziwa bhora nopakati pomakumbopo Mhanduwe wachibva wagumbuka ndokuchibuda muStadium achipopota zvikanzi," haiwawo, Foja rangu rokutambisa ndichipa benzi ".

Ndasangana nerimwe benzi ndikati, "Ko nhai mukuraramawo sei neChando ichi nokuti zvachirikuita mumba uine magumbeze kuzoti imi mapenzi panze?"

Zvikanzi "Shamwari ndopaunoona kuti kana usiri serious nekupenga unodzokera kumba..."

wanga was iya remote

Kombavha yakanoba D.V.D pamwe pamba zvakabudamo zvakatsomana nebenzi mbavha yakasvika pakuneta ikamira yaona kuti speed yaiuya nebenzi haiite benzi rakasvikoti wangawasiya remote.

Ndaibva

Rimwe benzi rakagara haro mumuti...ndobva rangozvidonhedza pasi vanhu vaiva pasi vakati ko chii zvikanzi ndiri avocado...ndaibva

ndaibva

Rimwe benzi rakagara haro mumuti...ndobva rangozo zvidonhedza pasi vanhu vaiva pasi vakati ko chii zvikanzi : "ndiri avocado... ndaibva"

Benzi richida kuteng juzi

Benzi rakapinda mushop richida juzi reblack, rakapinda mushop ndokuti: "ndirikuda jersey reblack". Zvikanzi nemutengesi: "tine rebrown ingoritora uwudze moyo wako kuti iblack".

Zvikanzi nebenzi "zvakanaka, imarii ?"
Mutengesi achiba ati: "i$20". Benzi rakabva raburitsa $5 rikati: "uwudzewo moyo wako kuti i$20"

Sei usiri kudya?

Mapenzi akapiwa ndiro dzechikafu dzisina chinhu zvikanzi idyai vachida kuona kuti hapana rava nani, mapenzi aya ndokutanga kuita seari kudya. Chiremba vakafara vachiona rimwe risingadyi zvikanzi, wakamirirei usingadyi? zvikanzi nebenzi ndakamirira kuti zvipore

Takangamwa chigubhu!

Mapenzi 2 akafunga kunotenga huku ndokuenda kubutchery. Asvika one rakaenda pacounter rikati tirikudawo 2 litres dzehuku. Vanhu vaivemo vese vakati bvuu kuseka rimwe benzi riya rikabva raumburuka pasi nekuseka. Riya ndokuti ko urikusekei? Zvikanzi ndirikuseka kuti tirikuda 2 litres dzehuku apa takanganwa chigubhu!

Wanga wasiya remote

Mbavha yakanoba DvD player pamba paigara benzi, zvakabuda zvakasonana mbavha ichitiza. Mbavha yakasvika pakuneta ndokumira. Benzi rakasvikawo richibata mbavha richifemereka zvikanzi “wanga wasiya remote”..

Mwana waMwari ndeupi?

Benzi rakapinda mu church rakabata pfuti rikasvika rikati, "Ndiani mwana waMwari ndimuendese kuna baba vake izvozvi?" Hapana munhu akataura kana kudaira. Rakabva radzokorodza zvakare richiridzira pfuti mudenga. "Ndati ndiani mwana wa Mwari muno ndimuendese kudenga kuna Mwari izvozvi?" Vamwe rasta vakabva vasimuka vakanongedzera pastor. Zvikanzi napastor "Iweeee-eeh! Ndisiye zvangu ini ndiri mwana wemuera Soko wepa Murehwa apa! Ndakazoita mwana waMwari riinhi???"

Pilot achidzidzisa benzi ndege

Pane ndege yaive nema penzi aienda kumental therapy kuChina . Rimwe benzi rakaenda kuna pilot zvikanzi ndidzidzise ku operator ndege
Pilot: tanga wanyararidza vamwe vako.
Benzi : ok no problem
Akabuda within a second manga manyararwa ndokudzoka akadzidziswa ndege kusvika akugona.
Pilot: ko iwe manyararwa kudai kwakanAka here
Benzi : no ndavavhurira door ndikati endai kunotambira panze ndimbodzidziswa ndege.

Wakurunga here?

Rimwe benzi rakatenga sugar 20kg, rikadira murwizi. Rakabva ratanga kunwa mvura rikanzwa isinganaki, rikabata musoro rigere pasi richichema.
Pakabva pasvikawo rimwe benzi, rikabvunza kuti unochemei? Iro rikati ndadira 20kg yesugar murwizi asi mvura haisi kunaka. 
Zvikanzi iwe unenge unonyanyisawo kupenga! Wakurunga here?

musiyano wekupenga nekupusa

Vamwe boss vai mhanyira ku meetting mota, yavo ndokubva ya ponja. Pavakati vaise spare wheel, vabvisa raka ponja riye, mabhaudhi akabva awira muDrain. 

Boss vakabva vagara pasi vakabata shaya vapererwa nemazano kuti zvino voitasei

Pakarepo pakasvika benzi raifamba richinhonga muma bin rakapfeka marengenya akasviba ndokuti kuna Boss vaye :

Benzi: makadii henyu
Boss : mushe ibva pano!
Benzi: ko ndikubatsirei
kusunga vhirika?
Boss: hazviite coz mabhaudhi hapasisina awira mu drain.
Benzi: pamavhiri enyu matatu asara madii kubvisa bhaudhi 1 apa 1 apa 1 mosunga vhiri muone kusvika kwemuri kuenda

Boss vakashamisika ne idea yakadaro ndokuti:
Boss: zvaunenge unopenga wani ko izvi wazvifunga sei.
Benzi: Kupenga neKupusa zvakasiyana vakuru vangu! Ndinopenga but handina kupusa semi

Get nyambo in your inbox!