Find by tag

Dhirowai chitima ne mota

Teacher akaudza vana kuti va drawe chitima ne mota ..mumwe mfana akange akaoma musoro aka drawer njanji neimba ..pakabvunzwa na teacher ....zvikanzi manonoka kuuya chitima chapfuura kudhara ndokusaka pane njanji ...zvikanzi ko imab yabva nepi ,,kakati mota yacho iri kuseri kwemba.

Light rino pfuta rega

Mumwe muface aiwanzosvika paden akavharwa nekwibu (gas) every day, saka aiti
pese paaibuda achivhaya kutoyazi light raibva rangobaka rega, saka izvi
zkakaitika kwemazuva achibva ati regai ndimbosasa magen'a epaden, achibva aona
vanhu vatoshatitrwa zvikanzi,"saka ndiwe urikuitira weti mufridge nhai?"

Jarzin - Mwana we huku chii

Hanzi kamwe kamudhara kekuLawezi kakasangana na Jarzen man Lazy T, zvikanzi baba maita mhanza yekusangana neni murume wamadhora ndinokukwazisai ne $5,00, kakabva katambira kachibata musoro kachishaya kuti ndoipi iri kujaivhika, kakabva kanzi tine mari yakawanda sitereki mukakwanisa kupindura mibvunzo yese,zvikanzi mubvunzo wekutanga:
"Mwana wehuku anonzi chii?", kamudhara kakabva kadhiniwa zvikanzi:
" mufana unorwara maningi, unandibvunza mwana wankuku ini, enda unobvunza baba wacho jongwe,"

Jarzin - chinosumudza musoro chashatirwa

Mr Jarzin vakabvunza vamwe ambuya mubvuzo....zvikanzi amai for $ 50.00 chii chinoti kana chashatirwa chinosimudza musoro...ambuya vakati ndinonyara mukwasha ....aaaa ambuya munganyare mari here. vakazoti imbo#@ mukwasha

Muzukuru weku Arcardia

Sorry kune vechikedha I don't mean kukuwanzirai

Kwahi wedu muzukuru Jimmy akanga anetsa every time achiti Kulez ndinoda kumbovhaya nemi kumapfanya next time pamunoenda kunoona gogazi, kulez dzikati iri bhoo, friday yasvika vakabva vabaya vese, vakazoshamisika kuti muzukuru akafuma achiti ndava kudzokera kuH-town, vakangoti zvimwe afunga magen'a ake kuAcardia.

Achisvika kumaraini kwake boys dzakashamisika kuti hidhava kudzoka so early, dzikati," shamwari these guys are messed up, they told me to sleep in a round house to confuse me, I couldn't find my way to the toilet and they also made me sleep on what they call a rukukwe, the next morning I was a fucken zebra oneside".

Zvituko

  1. kudhen kwavo vakaita zvekutopaza imba vachida kuextenda garden, 
  2. Hanzi iye manje kufambafamba achi chemera kunzi gen'a iye ari one,
  3. Ikokani kuzochemera zve kurara mukona imba yavo iri yeround,
  4. nepaye paaichemera kurara pakati ivo vari vavairi
  5. Hanzi imba yenyu ihure yakanzwa muridzo invhurika maketeni
  6. Kumba kwenyu kune brugwa one atanga kumuka ndiye anoripfeka
  7. Nzeve dzinomisa mota maoko ari muhomwe.
  8. Wakapaza ma OK uchida kuba chikorobho

Mari yaWasu yaramba kukwana

Kwanzi samanyika vakabve kumusha vechiende Harare. Asvike Harareyo akakwira katekisi ka R2 kuchozoenda kuMbare manje. Ati fambei samanyika akati kuna driver.

Ko yaa marii , iye akati 12 dollars . paakadaro ango ochindosvika parobhoti , robhoti richibva
rachinjokuita red manje. Saka driver akamisa motika achibva aisa mota mugiya ( giya rinoitwa zvekukakata riye)apa samanyika vachingoona. 

Samanyika vakati 'Iyavozve Musharukwa unozvomore ndonga kuti ndarambokubhadhara here, inga wani ndangubvunzokuti ndiziye badzi?'

vakandiviga kwandisingadi

mumwe blazo aiita basa rekuti munhu akafa akavigwa ne coffin riri expensive iye woenda kunomufukunura usiku oba coffin racho ozotengesa. 

Saka umwe usiku achibva 'kubasa' kwake kugrave yard akatakura coffin raanga aba pamusoro
akabva asanganidzana nemapurisa. Vakamubvunza kuti aiitei necoffin, iye ndokupindura achiti, "Vanopenga, havangambondiviga apa pandakati handidi saka ndiri kutoenda kunozviviga nechepamberi apo." 

boni

Boni ane zimhuno ziguru. Saka nhasi seValentine's day atora musikana wake akagumira Grade 3 (ane makumbo makobvu)kuenda kuhotera. Vanga vachitaure zvakanaka fani. 

Vasvika pamusiwo wehoterai Boni abva avhura door akati kumusikana "Ona Ladies" Musikana akati "aa IweOna Nose"
Apa anga achifunga kuti Boni amutuka achiti makumbo ake akakoresa.

Ma robotsi

panga pane muchinda anga angobva kumusha......so aifamba zvake mutown ndobva aswika parobot yanga irigreen....akabva amira paya ndokuposer achiti aritorwa pikicha asi Robot rakabva rachinja kuita red within the next minute...mukomana ndokutanga kuchema achiti "Ah..iwe urikunditsvukisira ziso nekuti urikuda dollar rangu! Handisi kuda naro ini!"

Wasu kuBorrowdale

Wakomana wasu akaoma, nezuro I paid him a visit kumansion kwake kuBorrowdale, achibva ati ngatimboite drive around, takaende kuBon Marche, ndokuzadze trolly ngegrocery wasu kwakuchionyore katsamba, kwazi ndini wasu ndapfuura ngemuno achibve aise signature, techiobuda imomo kwaakuenda kuJameson hotera ndokudye masitondodo kusvika tazvimbirwa, wasu kwaakunyore katsamba kuti ndini ndadye mapfidjongwi nefriend yangu, kwaakubude muya, tasvika pajunction pane madisco lights mota dzese kwaakumire zvikanzi wasu pfuura,imi anhuwe, takazopedzisira ngepaZimbank wasu kwakuburitse chitupa ndokupfekera pamadziro, pachibva pabude mazimari.

Wasu va chidya mari

Vakomana paweekend takadye mari, takabve muHarare ndokusvika paMarondera kwakuspende fifte, kwakusvika paHeadleands kwakuspende fifte futi, tichibva tamboite rest paChristmas pass kwakuspende fifte, tasvika maMutare kuti tiproceede kuende bocha kwakuspende fifte, tichangobude maMutare kwakumire pane imwe township kwakuspende fifte fiuti, tikati arume ngatimbocalculator finance yataspenda wanike iya!!!, inga tadya mari total expenditure yanga iri $2,50.

Joo apedza vakadzi vevanhu

Manje Kira akabva kubasa kwake Buruwayo achimboshanyira vadzimai kupfanyas. Akaburukira patownship akagotanga kunwa hwahwa negen'a romuraini make. Gen'a  rikagotanga kumusasa kuti madzimai ese ari muraiini make apera kukwirwa naJoo.
Asvika kumba vadzimai vakamugamuchira samazuva ose. 

Iye aingofunga nyaya iya but apa achingofungawo kuti kuda wake ndiye akasara kukwirwa naJoo. Akagoti kuna Vadzimai:
"Ko ndanzwa kuti Joo apedza kukwira vakadzi vavanhu muraini kusiya kwomumwe chete
Vadzimai: "MMmm ungava ani iyeye wakasara aa Pamwe
ndimai Mary."

Wasu vavhi describer house

Mumwe wasu achiita describe 3 bedroomed house ine inside toilet yakanga
yavakwa nemwana wake. "Akavaka umba ine dzimba dzokurara nhatu nekaumba
kemadhoti mukatiyo."

Mbavha yaka hwanda mu mortuary

Pane imwe mbavha yaimhanyiswa nemapurisa. Yakabva yamhanyira mumortuary ikarara paside nezvitunha.Mapurisa vakapinda mumortuary muye ndokutarisa-tarisa asi havana kuiona. Mumwe mupurisa akabva adaidzira kuti "vakafa vese simudzai maoko tione" Mbavha yakabva yasimudza ruoko.

Get nyambo in your inbox!